tailieunhanh - Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán (Học phần 2) - Chương 1: Tổng quan về Hệ thống thông tin kế toán

Mục tiêu chương trình bày vị trí, vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, bản chất của quá trình phát triển hệ thống thông tin kế toán, tìm hiểu các công cụ kỹ thuật thường được sử dụng trong quá trình tổ chức hệ thống thông tin kế toán. | Bài giảng AIS2 Hệ thông thông tin kế toán- Học phần 2 J Chương 1 Tổng quan về Hệ thông thông tin kế toán ThS. Nguyễn Phước Bảo Ấn 1 Mục tiêu chương Vị trí và vai trò của hệ thông thông tin kế toán trong doanh nghiệp Bản chất của quá trình phát triển hệ thông thông tin kế toán. Tìm hiểu các công cụ kỹ thuật thường được sử dụng trong quá trình tổ chức hệ thông thông tin kế toán Nội dung Thông tin và việc ra quyết định trong doanh nghiệp Hệ thông thông tin và hệ thông thông tin kế toán Các công cụ kỹ thuật cơ bản 1 Bài giảng AIS2 Thông tin và việc ra Thông tin cung cấp cho người sử dụng trong doanh nghiệp có khác nhau hay không Nội dung và hình thức thông tin thay đổi như thế nào khi cung cấp cho từng đối tượng Làm sao đáp ứng yêu cầu thông tin 4 Thông tin và việc ra Quận ly cập Ihấ Chiến thuật Hoạt động Xử ly nghiệp vu Tong hợp và co chon lọc theo muc tieu Chiện lửợc Quận ly cấp cạo Cấp quận ly trung giận Thông tin và việc ra quyết định Câp quan lý Hoạch định chiến lược Kiểm soạt quan ly Kiểm soạt hoạt đọng Phân loâi thông tin co cấu true Bấn cấu truc Không cấu truc 2 Bài giảng AIS2 Hệ thống thông tin và hệ thống thông tin kế toán Khái niệm về hệ thống Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin kế toán Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin bao gồm tập hợp những thành phần có quan hệ với nhau nhằm thu thập lưu trữ xử lý và cung cấp thông tin cho người sử dụng 9

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.