tailieunhanh - “Nhiều doanh nghiệp xây dựng ISO chỉ trọng hình thức”

Nội dung cuộc phỏng vấn ông Jean Jacques Camile, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Bureau Veritas Certification. | Nhiều doanh nghiệp xây dựng ISO chỉ trọng hình thức Nội dung cuộc phỏng vấn ông Jean Jacques Camile Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Bureau Veritas Certification. - Một thống kê gần đây cho thấy có tới hơn 60 doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam tham dự ISO chỉ là hình thức . Theo ông đâu là nguyên nhân chính của tình trạng này Nguyên nhân có thể thấy rằng khi áp dụng việc xây dựng tiêu chuẩn ISO các doanh nghiệp đã không chú ý đến đặc thù các quá trình hoạt động tác nghiệp của doanh nghiệp tổ chức. Do vậy hệ thống được thiết lập không phản ánh thực tế các quá trình nghiệp vụ của doanh nghiệp tổ chức. Hệ thống được thiết lập quá chú ý đến việc đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn để đạt được chứng nhận mà thiếu chú ý đến hệ thống hóa các quá trình hướng đến khách hàng từ đó gặp khó khăn khi áp dụng. Mặt khác lãnh đạo một số doanh nghiệp tổ chức nhận thức chưa đầy đủ về lợi ích có được khi áp dụng các tiêu chuẩn từ đó thiếu quan tâm chỉ đạo và cung cấp nguồn lực trong việc áp dụng duy trì và cải tiến. Hơn nữa những hoạt động của tổ chức doanh nghiệp không ngừng phát triển hoặc thay đổi nhằm thích nghi với môi trường năng động. Tuy nhiên hệ thống không được điều chỉnh cải tiến để luôn phù hợp. Do đó đã xảy ra tình trạng có nhiều tổ chức doanh nghiệp xây dựng ISO chỉ chú trọng vào hình thức chứ chưa thực sự coi đấy là một điều kiện để đổi mới phát triển. - Theo ông để áp dụng hiệu quả các tiêu chuẩn chất lượng vào quản lý sản xuất kinh doanh thì các doanh nghiệp tại Việt Nam phải làm gì Các tiêu chuẩn chất lượng chỉ là những công cụ được sử dụng để quản lý và là chuẩn mực để xác định sự phù hợp do vậy lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức phải nhận thức được lợi ích có được từ những công cụ này và quan tâm chỉ đạo cung cấp nguồn lực trong việc áp dụng duy trì và cải tiến. Chính vì thế để áp dụng hiệu quả các tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình thiết lập hệ thống cần lưu ý đến năng lực kinh nghiệm của các tổ chức tư vấn đối với lĩnh vực hoạt động của tổ chức doanh nghiệp nếu có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.