tailieunhanh - Bài giảng Chương 5: Hiệu ứng tán xạ tổ hợp (Raman)

Tán xạ tổ hợp là hệ gồm nhiều hạt không có momen dipole riêng trong đó xét đến chuyển động của cả điện tử và hạt nhân. Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng Chương 5: Hiệu ứng tán xạ tổ hợp (Raman) sau đây. | - - TÁN XẠ TỔ HỢP CỦA ÁNH SÁNG Bản chất tán xạ tổ hợp hệ gồm nhiều hạt không có momen dipole riêng trong đó xét đến chuyển động của cả điện tử và hạt nhân Lý thuyết cổ điển r vị trí điện tử ra vị trí hạt nhân T T z X 1 1 J Â 1 Á r U r ra khai triển quanh vi trí cân bằng ZỔU _fÔU. _n o o 0 or r o dra 0 r

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.