tailieunhanh - Ebook Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu: Phần 2

Cuốn sách "Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu" có kết cấu gồm 4 chương. Ở mỗi chương có 2 phần: Tóm tắt lý thuyết và các bài toán giải sẵn. Phần 2 sau đây gồm nội dung chương 3 - Trạng thái ứng suất và các giả thiết về trạng thái ứng suất giới hạn, chương 4 - Đặc trưng hình học của hình phẳng. | TRẠNG THÁI ỨNG SUAT và các GIỔ THUYẾT VẾ TRẠNG THÁI ÚNG SUẤT GIÔI HẠN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Trạng thái úng suất khối hình b c Các ứng suỗt ơ T và ứng suăt toàn phăn p trên mặt nghiêng có công thức Tròng mật phảng song song vối trục chính ứng suất ơ3 hlnh d 2 . 2 _ 12 . G ơịCos y ơ2 sin y r - sin 2y p lí ơ2 ĩ2 lí ỡ cos2y ơ2 sin2y Trong mặt phảng song song với trục chính ứng suẩt ơ2 hỉnh s ơỵ cos2jS ơ2 sin2 Ơ1 3 . r sin 2 3 p V ỡ cos2 ữ sin2 Trong mặt phảng song song với trục chính ứng suất ƠỊ ơ2 ỡ 3 ơ ổ2 cos2a ơ3 sin2 T 2 - sin 2 2 p v ỡ cos2 ổ sin2 hỉnh 3. li 165 Các ứng suất ữ T và p có thể xác định bằng vòng tròn Mohr và được chỉ trên các hình h k. Bằng cách xếp chồng ba đổ thị này ta được đổ thị vòng tròn Mohr đối với trạng thái ứng suất khổi tổng quát hỉnh . Các ứng suất tiếp cực trị rl r2 Ơ1 c2 r3 - Sự thay đổi thể tích tương đối AV 1 -y- 2 3 ----- ơ2 a3 Thế năng biến dạng riêng u ả H 3 - 2 ơ1ơ2 O2ữ3 ơ3đ- Thế nâng riêng biến đổi hình dáng uh i-đ-2 2 Ơ3-Ơ 2 Thế năng riêng biến đổi thể tích v 6E Ơ1 ơ2 a3 2. Trạng thái ửng suất phẳng hình Gọi n là pháp tuyến của mặt cắt nghiêng và a là gtíc tạo bởi n và trục X. ữa và Ta là ứng suất pháp và tiếp trên mặt nghiêng này được xác định bởi dx y 0JC 0y ỡa - cos2a - TýSín2a đx -ơy . __________ ra - Sin2a ĩxyCosíỉa ca A 90 ữx đy ứng suất chính cố công thức ữx ơy Ị x ay 2 _2 Y 2 3-12 min 166 167 t-ểamax ----- mĩ ữy min ứng suất tiếp cực trị I V J max min rmax Ỵ -------2 -------2 ---- min 3. Các giả thuyết về trạng thái úng suất giới hạn a Già thuyết theo ứng suất tiếp lớn nhất thuyết bển thứ m fftd Ơ1 - ff3 b Già thuyết theo thế năng biến đổi hình dáng thuyết bén thứ IV ơ đ ị ữj-ơ2 2 ữ2 - ữ3 2 ữ3 - ơj 2 c Giả thuyết vé trạng thái ứng suất giới hạn thuyết bén Mohr I ƠL ffld ƠỊ - kơ3 k ơ L J n 4. Định luật Húc 1 r _ Txy E px ơz J Xxy o 1 r _ yz y E py ơz ơx Yyz G ______1. cz E pz 0y l Xzx - G E G .20 7 319 II. Các bài .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.