tailieunhanh - Đề cương ôn tập HK2 Hóa học 9 - THCS Mỹ Hòa

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề cương ôn tập học kỳ 2 Hóa học lớp 9 của trường THCS Mỹ Hòa sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. để chuẩn bị tốt cho kì kiểm tra, kì thi sắp tới. | TRƯỜNG THCS MỸ HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII TỔ HÓA-SINH Môn HÓA HỌC 9 Lưu hành nội bộ Phần 1 TRÀC NGHIỆM KHÁCH QUAN Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau Câu 1 Tính chất nào sau đây không phải của Clo A Tan hoàn toàn trong nước C- Có tính tẩy trắng khi ẩm B Có màu vàng lục D- Có mùi hắc rất độc Câu 2 Khả năng hấp phụ cao là đặc tính của chất A Than chì B- Than đá C-Than hoạt tính C- Kim cương Câu 3 Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 16 nguyên tử của nguyên tố A có mấy lớp electron A 1 lớp B- 2 lớp C-3 lớp D- 4 lớp Câu 4 Trong các cách sắp xếp sau cách nào xếp đúng theo chiều tính phi kim giảm dần A F P S Cl B- P S F Cl C- F Cl P S D- F Cl S P Câu 5 Ngoài phản ứng cháy chỉ tham gia phản ứng thế là hợp chất hữu cơ A Metan B- Etilen C- Axêtilen D- Benzen Câu 6 Một hợp chất hữu cơ A làm quì tím hóa đỏ tác dụng được với kim loại oxit bazơ bazơ muối phân tử hợp chất A có chứa nhóm A - OH B - CH O C - COOH D - CH3 Câu 7 Một hiđrôcacbon A có chứa 85 7 C và 14 3 H theo khối thức hóa học nào sau đây đúng với A A C2H2 B C2H4 C CH4 D C6H6 Câu 8 Trong các chất hữu cơ sau chất nào cho phản ứng tráng gương A Xenlulôzơ B Tinh bột C Glucôzơ D Prôtêin Câu 9 Có 750 ml rượu etylic 450 Thể tích rượu nguyên chất có trong đó là A 337 5 ml B 337 0 ml C 373 7ml D 370 0 ml Câu 10 Khối lượng kim loại Na cần phải lấy để tác dụng với 80 gam C2H5Ohlà A 40 g b 35g C 25g D 45g Câu11 Dãy chất nào sau đây là hidro cacbon a-C2H2 C2H4 C4H10 c- C 2H2 CH3COOH b-C2H2 CH4 CO2 d- CO CO2 Câu 12 Khí C2H2 có lẫn khí SO2 CO2 và hơi thu được C2H2 tinh khiết có thể A Cho hỗn hợp khí lội qua dung dịch NaOH dư B Cho hỗn hợp khí lội qua dung dịch Brom dư C Cho hỗn hợp khí lội qua dung dịch NaOH dư sau đó qua H2SO4 đặc. D Cho hỗn hợp khí lội qua dung dịch Brom dư sau đó qua H2SO4 đặc. Câu 13 Chất nào sau đây tác dụng được với axit axêtic và rượu etilic a- Na b- Zn c- ZnO d- Cu Câu 14 10 ml rượu etilic 200 có thể tích rượu etilic nguyên chất là a- 1ml b- 3ml c- 5ml d- 2ml Câu 15 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.