tailieunhanh - Ebook Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Toán học: Phần 1

Cuốn sách "Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Toán học" gồm 20 chủ đề trọng điểm theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 28 bộ đề thi các khối A B, D của trường chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng dùng để thi thử qua từng năm để đánh giá học sinh. phần 1 cuốn sách. | Nhà giáo ưu tú - Thạc sĩ Toán học NGUYEN VAN THONG Chủ biên Giảng viên chinh - Thạc sỉ Toán học NGUYEN VAN MINH Phó giáo sư - nến sỉ NGUYEN VĂN HlÉU LUYỆN GIẢI HỂ TRIÍ0C KỲ THI HẠI HỌC 3 MIỀN H Dành cho học sinh lỉ luyện t w 0H-T0 Ỳ in soon theo nội dung vá định hướng ỉể thi mới củd Bộ Giáo Dục Đào Tạo THƯ VIỆN TỈNH BĨNH THUẬN OVL I Ầ776f 73 s NHÀ XUÁT BẢN TÚNG HOP THANH PHO HO CHl MINH Lời nói đầu Chúng tôi là các anh em ruột thịt muôn viết quyển sách này cho thế hệ sau ôn lập để chuẩn bị thi vào đại học vì bước vào trường đại học người học sinh bắt đầu một đời sống mới và có tương lai tươi sáng khi chọn được một trường đại học tốt chắc chắn rằng trường này sẽ chọn điểm cao. Như vậy ưong quá ưình ôn luyện các em cần một lài liộu tương thích. Điều này sẽ được thỏa mãn nếu các em chịu khó ôn tập theo các chuyên đề mà chúng tôi biên soạn chắc chắn thi sè đạt được điểm cao. Quyển sách này gồm 20 chù đề trọng điểm theo câ u trúc đề thi của Bộ giáo dục hàng năm các ví dụ đưa ra tương đối khó và có hướng dẫn giải. Tiếp theo là 28 bộ đề thi cho các khôi A B D của trường chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẩng dùng để thi thử lừng năm qua đó đánh giá được học sinh và rút ra kinh nghiệm giảng dạy. Trường Lê Quý Đôn - Đà Nấng hàng năm đều có tỉ lệ đậu vào các trường đại học là 100 . Riêng năm 2010 có số học sinh đạt điểm cao được xếp thứ 4 ưong bảng xếp hạng của Bộ giáo dục và Đào tạo Các chuyên đề chúng tôi đều soạn từ căn bản đôn nâng cao độ khó đủ để cho các học sinh khá và giỏi tự luyện nêu thông hiểu tất cả chắc chắn rằng các em sẽ giải được đề thi Đại học một cách dễ dàng như chúng tôi đã từng luyện rất nhiều em đỗ thủ khoa các trường Đại học danh tiếng. Điều quan trọng hơn nữa với cách viết của một giáo viên dạy chuyên Toán lâu năm nên cách gợi mở dẫn dắt mang đậm nét tư duy nâng cao học sinh sẽ được phất triển khả năng Toán học khi học quyển sách này. Mong muôn của chúng tôi làm thế nào để các em tự học tốt môn Toán và khả năng thi đậu vào các ưường Đại học lớn phải nhờ vào sự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.