tailieunhanh - Ebook Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Tiếng Anh (tái bản có sửa chữa bổ sung): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Tiếng Anh", phần 2 giới thiệu 12 đề thi thử tuyển sinh Đại học - Cao đẳng kèm đáp án để người đọc tiện tra cứu. . | - về mặt ngữ nghĩa Câu gốc có nghĩa là đã nhiều năm rồi từ khi chúng tôi gặp anh ta lần sau cùng. Câu viết lại có nghía là Chúng tỏi không gập anh ta trong những năm qua. - về mặt cấu trúc It s ages years since thì qua khứ đơn thì hiện tại hoàn thành dùng dạng phủ định cùa động từ hoặc động từ mang nghĩa phù định . Question 2. She left the room without saying a word. Giải thích - về mặt ngữ nghĩa Câu gốc có nghĩa Cô ta đã không nói gi khi rời khỏi căn phòng. Càu viết lại có nghĩa Cô ta ròi khói căn phòng mà không nói lời nào. - Without noun V-ing không có cái gi lảm gi Question 3. He suggested 1 should write to her soon. Giải thích SI suggest that S2 should V-nguyên Khuyèn đề nghị ai làm gì người nói không tham gia hành động Question 4. Their book is so interesting that they read it everyday. Giài thích .such noun that clause .so adjective that clause .quả. đến nỗi. Question 5. The tea was too hot for us to drink. Giái thích .. .quá. đến nỗi không thế. cẩu trúc này ngụ ý phú định . Question ồ. He said that they would solve the problem the following day. Giải thích Áp dụng câu tường thuật gián tiếp Câu trực tiếp Càu gián tiếp will would tommorow the following day the next day Question 7. You had better shorten the dress so that you can wear it. Giáì thích - Shorten something làm ngẳn cái gì - So that clause S modal V-nguyên Question 8. Never do I drive carelessly. Giãi thích Never đứng đằu câu thi hiện tượng đảo ngữ xảy ra ngay trong câu đó. Question 9. He advised me to quit smoking. Giài thích Advise someone to do something khuyên ai nên làm gì Question 10. The rain prevented us from playing football. Giãi thích Prevent someone from doing something ngăn cán không cho ai làm gì D. Hãy đọc đoạn vãn sau thật can thận rồi chọn cáu trá lởi đúng câu hòi. 6. B 7. c 8. c 9. A 10. D 248 ĐẼ THI THỨ SO 13 í. Hãy chọn câu trá lời đúng nhất úng vói ký tựA ì c hoặc D cũn mồi câu hoi. Question 1 Mum. I ve got 600 on the TOEFL test. - . A. Good job B. You

TỪ KHÓA LIÊN QUAN