tailieunhanh - Ebook Giải bài tập giải tích 12 (chương trình nâng cao): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Giải bài tập giải tích 12" giới thiệu tới người đọc lý thuyết tóm tắt, bài tập căn bản, câu hỏi trắc nghiệm về ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit. . | PGS TS NGUYỄN VÀN LỘC Chú biên HOÀNG NGỌC ĐỨC vù ĐOÁN KẾT thi vãn chung - LÊ THỊ LIÊN HÀ VÀN QUYẾN - VŨ THỊ PHƯỢNG HOÀNG THÚY HANG - TRAN QUANG TÀI GIẢI BÀI TẬP GIẢI TÍCH 12 . Tóm tát lý thuyết CHƯƠNG TRÌNH NÀNG CAO Bài tập căn bán Câu hồi trắc nghiệm Dáp án PGS-TS. NGUYỄN VẰN LỘC Chủ biên HOÀNG NGỌC ĐỮC - vũ ĐOÀN KẾT - THI VÀN CHƯNG LÊ THỊ LIÊN - HÀ VÀN QUYEN - vũ THỊ PHƯỢNG HOÀNG THÚY HẰNG - TRAN quang tài GIẢI BÀI TÂP GIẢI TÍCH 12 Chương trình nâng cao Tóm tắt lý thuyết Bài tập căn bản Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Qưốc GIA HÀ NỘI LỜI NÓI ĐÂU Cuốn sách GIẢI BÀI TẬP GIẢI TÍCH 12 NÂNG CAO có nội dung tương ứng với sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được áp dụng từ năm học 2008 - 2009 Mỗi mục cùa chương gồm bốn phần I. Tóm tắt lý thuyết II. Bài tập căn bản III. Cău hỏi trắc nghiệm IV. Đáp án Phồn I. Trinh bày những vấn dề lý thuyết trọng tâm nhất của sách giáo khoa mà các em cẩn phải hiểu và nám vững. Phồn II. Trình bày lời giải chi tiết của các bài tập có trong sách giáo khoa mci bài tập đều nêu đẩy đủ các bước lập luận với căn cứ là các định nghĩa đinh lý các tính chất đã học. Phán III. Trình bày các câu hỏi trắc nghiệm nhàm giúp các em ôn luyện lại kiến thức đã học. Phồn IV. Trinh bày đáp án các câu hỏi trác nghiệm nêu ở phẩn III. - Viìc sử dụng sách nên thực hiện theo trinh tự như sau Sau khi học lý thuyết các em hãy tự minh giải các bài tập có trong sách giáo khoa nếu gặp khó khdn có thể tham khảo lời giải bài tập trinh bày ở phin II hơn nữa ngay cả khi giải được bài tập của sách giáo khoa các em cũng nên so sánh lời giải cùa mình với tời giải được trinh bày trong sách này dể hiểu sâu sắc dẩy đủ kiến thức và phương pháp giải toán. Tiếp theo các im nên dàrnh. thời gian giải các câu hỏi trdc nghiệm ở phẩn III để củng cố kiến thức. Hy tọng cuốn sách sẽ là tài liệu hổ trợ tích cực giúp các em học tốt hình học 12 nâng cao. Rất -nong các em dùng sách với ý thức tự chủ cao và không dùng sách theo cách chi đọc các lời giải có săn của các bài tập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.