tailieunhanh - Đề kiểm tra học kì 1, lớp 6 môn: Tiếng Nga - Đề số 2

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành tiếng Nga có thêm tài liệu học tập và ôn thi, đề kiểm tra học kì 1, lớp 6 môn "Tiếng Nga - Đề số 2" dưới đây. Hy vọng đề thi giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. | ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA HỌC KÌ I LỚP 6 Đề số 2 I. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong các câu sau. 2 điểm 1. Mon gpyr yneHHK. . A. eẻ E. ero B. ux 2. Mbi Ha cTagnoH. A. udy E. uòẻmb B. udẻM 3. 51 He aiiaio. . . . . . 3To cnoBapb. A. ueũ E. l b A B. Hbẻ 4. Hana vo7i iio . . . . . My3biKy A. cnymaw E. cnymaeM B. cnymamb II. Sử dụng từ cho trong ngoặc đơn để trả lời câu hỏi. 2 điểm 1. - Kyga ngyT peÕATa meamp - . 2. - Tge 7KIIB T 1 kiBJiiK II I la ui òepeeHH - . 3. - Kyga ugẽT Bepa noHmà - . 4. - 1 ge paỗOTaeT TBoa cecTpa saeoò III. Trả lời câu hỏi. 2 điểm 1. KaK TUÕa 3OByT 2. Tbi 3Haemb KaK no-pyccKH công viên IV. Trong 6 câu cho dưới có 4 câu sai. Đánh dấu V vào câu sai và sửa lại cho đúng. 4 điểm 1. Hama ceMba 7KIIBVT B gepeBHe. 2. Mon pognTenn OT ibixaiOT dOMa. 3. Moa nana HHTaeT raseTỵ. 4. He 3iiaio_ Ibẽ 3TO nncbMO. 5. Kona n 1 IeT 71 cennac ngẽT B ụnpK. 6. ÁHHa neTpoBHa paỗOTaeT B .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.