tailieunhanh - Giáo trình Sơ đồ điện (Xuất bản lần thứ 13, sửa chữa và chỉnh lý toàn bộ): Phần 2

Tiếp nối phần 1, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn sách của hai tác giả Jean Barry và Jean – Yves Kersulec, do Lê Văn Doanh và Võ Thạch Sơn dịch. Cuốn sách đã được tái bản lần thứ 13, lần này do sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa nên đã được sửa chữa và xem xét lại toàn bộ. | PHẦN THỨ BA Nhóm 3A01 và 3A02 Các ký hiệu linh kiên bán dẫn. Các ký hiệu chinh cùa các đèn điện tử. Nhóm 3B01 đến 3B17 Điốt và chình lưu. Ví dụ toàn bộ bộ chình lưu. Úng dung đác biệt cùa các điót. Sơ đố tranzito. Khuếch dại bàng mạch tích hợp tuyến tính hay khuếch đại thuật toán. Điéu khiên tirixto bàng tranzito một lớp chuyển tiếp. Điac và Triac. 126 CÁC KÝ HIỆU LINH KIỆN BÁN DẪN 3A01 _ _ Các ký hií u Cơ bản vỏ ký hiệu chung I . Tiếp xúc cùa mién p với rrtềrr ý y N - Hai cách ký hiệu . ị Trép xúc cùa rrrrferr N với 1 A ị miên p - Hai cách ký hiệu I Emitơ 1 Emitơ p tiêp xúc vói miền N. X 2. Emitơ N tiếp xúc vói miền p. . V V Nhiêu emitơ tiếp xúc vối L- miên N L i Côlectữ Ị . ỉ Nhiêu côiecto 1 Hiệu úng hằm J i Hiệu úng đánh thùng Các ví dụ Điốt ban dồn sừ dụng i Điốt ham X- x. ị Điốt bán dẫn điêu chỉnh dòng f Điốt Zener ỉ Tirixto hai chiều -r ỵ 1 Tirixto ngắt theo chiéu ngưdo - NPNP TiriZn N X Tirixto ngắt theo chiều thuận - PNPN Tirrsto P -Z s V í i Tranzito NPN T_itn PNP 7 Tranzito mât ídp chuyển tiếp -X 1 ị có miền badơ loai p Tế hàn C 1 tang dẫn dó úng X - 1 Tê bào quang điện . 1 1 XVz- í Tê bào Quang dẫn bất đếi V 1 1 xứnp 127 CÁC KỶ HIỆU LINH KIÊN BÁN DẪN CÁC KÝ HIỆU ĐÈN ĐIÊN TỬ 3A02 Các kỷ hiệu khác dùng cho linh kiện bốn dẫn Cac ký hiệu cơ bàn dùng cho đèn điên tử Catốt nong Catốt kiêu nung Trực tiếp i nay ỉa sộ dot cùa catôt Catết kiếu nung gián tiêp có sội đốt Ị Catốt lòng không cách I điên vói VC Anôt Catốt lanh hay là catổt nung bảng chùm lon Catôt lanh kiểu môi bàng each nung trực tiêp ị Điện cực sừ dựng làrn Ị anốt hay catốt lanh. Catôt lòng có cách ơién vối vè Ị Lướ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.