tailieunhanh - Ebook Giải bài tập giải tích 12 nâng cao: Phần 2 - Nguyễn Vũ Thanh

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải bài tập giải tích 12 nâng cao", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức căn bản, phương pháp giải các bài tập và một số bài tập trắc nghiệm nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng, số phức. . | J NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN CHƯƠNG III L J VÀ ỨNG DỤNG 1. NGUYÊN HÀM A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 1. Khái niệm nguyên hàm Dịnh nghĩa Cho hàm sô f xác định trên K. hàm sô F được gọi là nguyên hỉim của f trên K nếu F x f x với mọi X thuộc K. Định lí ỉ Giả sử hàm sô F là một nguyên hàm của hàm số f trên K. Khi đó a Với mỗi hằng sô c hàm sô y F x 4- c cũng là một nguyên hàm của f trên K. b NgƯỢc lại với mỗi nguyên hàm G của f trên K thì tồn tại một hằng số c sao cho G x F x c với mọi X thuộc K. 2. Nguyên hàm của một số hàm số thường gặp 1 jodx c jdx Jldx X c f . xa l 2 lxadx - c a -l J a 1 3 f-dx In I X I c JX 4 Với k là hằng sô khác 0 f . . . coskx a sin kxdx - - c J k ekx kxdx c k 5 a í dx tanx c Jcos X UY _ SlnKX . 4- b Jcoskxdx d ia dx C 0 a 1 J In a b I dx -cotx c. Jsin X 3. Một sô tính châ t cơ bản của nguyên hàm Định lí 2 Nếu f g là hai hàm số liên lục Iren K thì a J f x g x dx Jf x dx Jg x dx h Với mọi sô thực k 0 ta có Jkf x dx k f x dx 154 GBT GIẢI TÍCH 12 NC B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN lìm nguyên hàm dựa vào hảng nguyên hàm cơ bân. Áp dung các công thức a - L a a a a a 4 n n va Kết hợp các lính châì của nguyên hàm và bâng nguyên hàm cơ bản. c. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP . Tìm nguyên hùm của các hàm sâ sưu ư - 4 2 jy. I .2 1 - .f x - 2 x X 3 b f x - 7 d f x X e Jịx là Ốjlứl . xu l Ap dung công thức xu dx - - c a - 1 J a 1 a J 3x2 y dx 3 jx dx jxdx x c b j 2x3 -5x 7 dx 2 Jx3 dx - 5 jx3 dx 7 dx 7x c K f 1 R. _ í -2 Lslv 1 fưw _ I x x . r1 c --r-X -t dx X dx - x dx - dx - - c J X2 3 J J 3 J X 3 3 Ị 5 3 2 d jx 3dx - X- 4-C - X3 c 3 e íio2xdx 1 C J 21nlO 2. Tìm a j Vx Vxjdx h dx X . f. f1 cos4xj íj J4sin xdx d J dx . ốjlâl 3 4 I i 2 Y i 2 3 3 a Vx Vx dx J x x dx c - X X1 c 3 3 GBT GIẢI TÍCH 1Ĩ NC l 5 5 . v fXx x vX - r i f ax f r -T b J -y------dx J- rdx J Jx 2 dx Jx 2 dx X V X X V X 1 I X2 2. n _ o n 2 . J 4- -- 4- c 2 V 2 4- c J. -1 x x 2 2 c j 4sin2 xdx j 2 1 - cos2x dx 2 dx - 2 jcos2xdx 2x - sin2x c rl cos4x . X t 1 . . t d ----- dx -7 7- Sin4x c J 2 2 8 3. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.