tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7352:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7352:2003 về Mô tô, xe máy - Phương pháp thử chạy trên đường qui định phương pháp thử chạy trên đường cho mô tô, xe máy (dưới đây gọi là xe). nội dung chi tiết. | .