tailieunhanh - Đề cương ôn tập Hóa học lớp 9 - GV. Lê Xuân Long

đề cương ôn tập môn Hóa học lớp 9 dành cho học sinh lớp 9 của giáo viên Lê Xuân Long sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra, kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 9 Bài tập nhận biết I. Cách trình bày bài làm về bài tập nhận biết có thể dùng 1 trong 2 cách sau a Phương pháp mô tả qua 4 bước Bước 1 Trích mẫu thử Bước 2 Chọn thuốc thử Bước 3 Cho thuốc thử vào các mẫu thử trình bày hiện tượng quan sát được mô tả hiện tượng rút ra kết luận đã nhận được hoá chất nào. Bước 4 viết các PTPƯ bước này có thể lồng ghép trong bước 3 pháp lập bảng GV tự trình bày 1. Có 4 chất khí đựng trong bốn ống nghiệm riêng biệt gồm CO CO2 SO2 SO3. Hãy nhận biết chúng bằng phương pháp hoá học. 2. Cho 5 chất bột đựng trong 5 ống nghiệm riêng biệt gồm Fe Cu Al CuO FeO. Hãy nhận biết chúng bằng phương pháp hoá học. 3. Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết các khí sau CO CO2 SO2 và H2. 4. Có 5 lọ mất nhãn mỗi lọ chứa các chất bột màu đen hoặc màu xám sẫm sau FeS Ag2O CuS FeO MnO2 Chỉ được dùng một hoá chất để nhận biết 5 chất trên 5. Có 5 lọ mất nhãn mỗi lọ chứa các chất bột màu đen hoặc màu xám sẫm sau FeS Ag2O CuO FeO MnO2 Chỉ được dùng một hoá chất để nhận biết 5 chất trên 6. Trình bày cách phân biệt 5 gói bột có màu tương tự nhau là Ag2O CuO FeO MnO2 và hỗn hợp FeO Fe Chỉ được dùng một hoá chất để nhận biết 5 gói bột trên. 7. Chỉ được dùng thêm một hoá chất hãy chỉ rõ phương phpá nhận biết các dung dịch đựng trong các ống nghiệm riêng biệt sau NaHSO4 Na2CO3 Na2SO3 BaCl2 Na2S. 8. Không dùng thêm hoá chất hãy phân biệt các dung dịch sau H2O NaCl Na2CO3 HCl. GV Lê Xuân Long - TT Quán Lào - Thanh Hoá 1 9. Chỉ được dùng thêm nước và CO2 hãy nhận biết 5 gói bột màu trắng sau KNO3 K2CO3 K2SO4 BaCO3 BaSO4. 10. Chỉ được dùng H2SO4 loãng nhận biết 5 kim loại sau Ba Mg Fe Al và Ag. 11. a. Nhận biết các oxit sau K2O Al2O3 CaO MgO dùng một hoá chất có thể phân biệt các oxít trên không 12. Nhận biết 4 ống nghiệm đựng trong 4 lọ riêng biệt sau HCl H2SO4 HNO3 H3PO4. Nếu chỉ dùng Cu nhận biết được các chất đó không 13. Có 4 ống nghiệm riêng biệt đựng các dung d ịch sau Ba OH 2 H2SO4 Na2CO3 ZnSO4. H ãy nhận bi ết các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.