tailieunhanh - Giáo trình Sơ đồ điện (Xuất bản lần thứ 13, sửa chữa và chỉnh lý toàn bộ): Phần 1

Sơ đồ điện là cuốn sách của hai giáo sư người Pháp, giáo sư ngành kỹ thuật điện là Jean Barry và Jean – Yves Kersulec. Cuốn sách đã được tái bản lần thứ 13, lần này do sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa nên đã được sửa chữa và xem xét lại toàn bộ. nội dung cuốn sách qua phần 1 sau đây. | I JEAN BARRY và JEAN - YVES KERSULEC SO Đồ ĐIỆN Xuất bản lân thứ 13 sửa chữa và chỉnh lý lại toàn bộ Người dịch Lê Văn Doanh và Vó Thạch Sơn NHÀ XUẤT BĂN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 1996 Dịch từ nguyên bân tiếng Pháp SCHEMAS D ELECTRICITE par JEAN BARRY et JEAN - YVES KERSULEC Nhà xuát bàn EYROLLES Paris 13e edition LỜI GIỚI THIÊU Sơ đố dóng vai trò rất quan trong trong lĩnh VI ÍC kỹ thuật điện. Nhờ sơ đổ người ta có thể dễ dàng giải thích nguyên lý làm rìệc của cấc thiết bị điện. Cũng nhờ sơ đồ người ta có thể lập mô hình tính tc án thông số của các thiết bị điện. Bằng cách phàn tích do các thông số trên S J đổ người ta có thể phát hiên các hỏng hóc sự có và tim cách khác phục chú nể- Trong các trương kỹ thuật ờ nước ta dù ờ bậc d 4Ĩ học hay cao đẳng trung học chuyên nghiệp sơ dồ điện chưa dược đè cập mc cách đúng mức. Những kiến thức vé sơ đồ điện thường nàm rải rác ờ nhiéu ểiáo trình chuyên môn ve diện như Đo lường diện. Máy điện Khí d Cung cáp diện Trang bị điện Tự động hoá . Sơ đổ điện -iAưa trở thành .món hoc độc lập chưa có một giáo trình hay mọt cai neu hoàn chinh vé sơ đổ điên. Nhằm bố sung cho chỗ trong này chúng tôi giới hiệu cuốn sách Sơ dồ diện cùa hai tác giả người Pháp giáo sư ngành Kỹ thuảt diên ià Jean Barry và Jean - Yves Kersulec. Cuốn sách dã dược tái bản lần thứ 13 lấn này do sự phát triển mạnh mẽ trong lỉnh vực điéu khiển và tự dộng hoá nên đã được sừa chửa vã xem xét lại toàn bộ. Bạn đọc có thể tìm thấy trong cuốn sách này những Vấn đẽ cơ bản nhất vể sơ đổ điện trong tất cả lỉnh vực của kỹ thuật diện. Cuốn sách là một giáo trinh vì nó tương ứng với chương trình giảng dạy môn Sơ đổ điên trong các trường kỹ thuật. No cũng được coi là một cẩm nang về Sơ đố điện. Các ký hiệu của sơ đố theo tiêu chuẩn cùa Uy ban kỹ thuật điện quốc tế và tiêu chuẩn của Liên đoàn Kỹ thuật điện nước Pháp. Vỉ trình độ có hạn bản dịch có thể sai sót. Rất mong sự góp ý đóng góp của các bạn. Thư từ xin gừi vé Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - 70 Trần Hưng Đạo Hà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.