tailieunhanh - Ebook Luyện cách lập luận trong đoạn văn nghị luận cho học sinh phổ thông: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện cách lập luận trong đoạn văn nghị luận cho học sinh phổ thông", phần 2 giới thiệu hướng dẫn giải các bài tập đưa ra trong phần 1 và một số đoạn văn tham khảo và một số gợi ý ngay bên dưới. | GIẢI BÀI TẬP BÀI TẬP NHẬN BIẺT LUẬN cử BÀI TẬP 1 Những luận cứ tác giả dùng đê lập luận trong đoạn vãn là 1 Quan lại vì tiền mà bất chấp công lí. 2 Sai nha vi tiền má tra tấn cha con Vương Ong. 3 Tú Bà Mã Giám Sinh Bạc Bà Bạc Hanh vi tiền mà làm nghề buôn thịt bán người. 4 Sớ Khanh vi tiền mà táng tận lương tám. 5 Khuyển Ưng vì tiền mà lao vào tội ác. Một sỏ đoạn văn tham khảo Đoạn vàn 1 Lòng yêu nưốc trong thơ Tố Hữu trước hết là lòng yêu những người lao động và chiến đau cùa đất nước. Hầu hết những nhân vật dược biêu hiện lên trong tập thơ là những người nông dân lao động từ anh bộ đội nghi chán trên lưng đèo Nhe anh pháo binh vác voi ra trận bà mẹ trên nhà sàn Việt Bắc dên bá bu nam ô chuôi khô hay chị phụ nu phố dường. 106 Gợi ý Luận cứ được lác giá SƯ dụng trong lạp luận anh bộ doi nghi chán trên lưng đèo Nhe -anh pháo binh các coi ra trận - ba mẹ trẽn nhà san Việt Bắc - bà bu nám chuôi khô hay chị phụ nữ phá dường Đoan ván 2 Hình thức nghệ thuật bao giờ củng có hai mặt cơ bán mật cụ the cám tính và mặt quan niệm. Bất cứ tác phẩm van học có giá trị nào củng dem Lại cho ta một cuộc sông trong nhùng dường nét màu sac âm thanh chi tiết cụ the sinh động gan liến VỚI nội dung cua tác phẩm đó. Thiêu phương diện này nghẹ thuật cản bân không thế tồn tại. Nhưng dồng thời đàng sau hình thức cảm tính kia ngoài nội dung cuộc sông và tư tưởng mà tác già muốn nói lên còn có một quan niệm làm cơ sớ cho tiêng nói ấy tạo cái lí cái logic bên trong của hình thức nghẹ thuật. Cuộc sỏìig không thế được phân ánh vào nghệ thuật bên ngoài cái lí của hình thức dó. Trần Đình Sứ Gợi ý Đây là đoạn vãn bình luận được triển khai bàng một lập luận diễn dịch song song. Câu đầu Hỉnh thức nghệ thuật bao giờ củng co hai mặt cơ bán mặt cụ thè cám tinh cá mặt quan niệm là cảu chú dề nêu ý khái quát cúa đoạn vàn. Nội dung cúa cáu này được giải thích bàng hai luận cứ song sơng Luận cứ 1 gồm câu 2 Bàt cứ tác phám văn học có giá trị nào củng đem lạ ỉ cho ta một cuộc sông trong những dường nét mau sac

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.