tailieunhanh - Bài giảng Phóng điện trong chất khí

Bài giảng có kết cấu 11 chương. Nội dung bài giảng trình bày quá trình phóng điện trong chất khí, ảnh hưởng của phân bố trường đến quá trình phóng điện trong chất khí, phóng điện dọc bề mặt điện môi rắn, phóng điện vầng quang, phóng điện sét và bảo vệ chống sét đánh thẳng,. Mời các bạn tham khảo. | í n -Ể r J A 1 1 r J 1 Aj I 1 r Chương 1 Qua trình phong điện trong chât khí I Khai niệm chung II Cac dang ion hoa Ly thuyệt phong điện trong chát khí dựa trện cơ sỏ cua hiện tượng ion hoa -Hiện tượng ion hoa la qua trình phân ly cac phân tự trung tính thành cac hạt mang điện cu thệ la e-va ion -Muốn thực hiện được qua trình ion hoa thì phai cung câp cho phân tự 1 năng lương W Wi San phâm cua qua trình ion hoa co khuynh hương khuyệch tan trong khống khí kệt hợp Nệu W Wi thì luc đo phân tư se ơltrang thai đăc biệt goi la trang thai bị kích thích. Ờ trang thai nay điện tư khốngtach hăn ra thanh điện tư tư do ma no tư mốt quy đao nay nhay sang mốt quy đao nghiệm cho thây trang thai nay khống tốn tai lâu dai ma chỉ sau mốt thơi gian rât ngăn no quay vệ trang thai ban dâu va năng lương ma chung nhân đươc trươc kia cung tra lai dươi dang quang năng Trong ly thuyệt phong điện trong chât khí thì chung ta co thệ găp cac dang ion hoa sau 1 Ion hoa va chạm 2 Ion hoa quang 3 Ion hoa nhiệt 4 Ion hoa bệ măt Riệng Ion hoa va chạm ta co Xay ra khi co sự va chạm giữa 1 điện tử vỢi phần tử khí trung tính TX A 1 V 1 . 1 2 Điệu kiện năng lữỢng mV2 W. 2 Một e- mang điện tích q di chuyện trong điện trựỢng E thì khi đi qua 1 đoan đựỢng la x thì năng lữỢng tích luy trện đoan đựỢng dịch chuyện se la Eqx Wi E U d e ion x x U III Các diễn biến cua quá trình phong điện trong chát khí 1 Định nghĩa phong điện Phong điện lá sự hình thánh dong điện liễn tục giữa các điện cực Môi trữờng khí má dán điện đữỢc ngữời tá goi tện no lá môi trữờng Plásmá Phong điện lá sự hình thánh môi trữờng Plásmá 2 Các giá thiệt - Bán đáu ờ trong khoáng không gián giữá 2 điện cực tôn tái ít nhát môt điện tữ tự do - Xét quá trình phong điện trong chát khí ờ điệu kiện nhiệt đô bình thựờng 20o C tực lá không xét đện ion hoá nhiệt - Không xét đện hiện tựờng ion hoá tựng cáp 3 Hiện tựờng ion hoá Vá chạm Xét 1 điện tự co bán kính r0 di chuyện trong môi trựờng khí gôm nhiệu phán tự khí bán kính r mát đô phán tự khí

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.