tailieunhanh - Bài giảng Tổng quan về tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam

Bài giảng "Tổng quan về tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp các kiến thức giúp cho người đọc có thể trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định; giới thiệu những nội dung cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam; giải thích các nguyên tắc kế toán, các yêu cầu cơ bản của kế toán, các yếu tố cơ bản trên BCTC; nêu một số nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp,. nội dung chi tiết. | Chương 1 Tổng quan vê kê toán tài chính và Hệ thống kê toán Việt Nam Nội dung Tổng quan về kế toán tài chính Hệ thống tài khoản kế toán VN và ứng dụng vào một sổ hoạt động Mục tiêu Sau khi nghiên cứu xong nội dung này người học có thể Trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định. Giới thiệu những nội dung cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam. Giải thích các nguyên tắc kế toán các yêu cầu cơ bản của kế toán các yếu tố cơ bản trên BCTC Nêu một số nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán một các tổng quát vào các phần hành kế toán của một số loại hình doanh nghiệp. Tổng quan về kế toán tài chính Thông tin kế toán và việc ra quyết định Giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam Khuôn mẫu lý thuyết kế toán Trình bày báo cáo tài chính Tổ chức công tác kế toán 1 Kế toán và việc ra quyết định Thông tin cần thiết Tình hình tài chính Tình hình kinh doanh Tình hình lưu chuyển tiền tệ Các thông tin bổ sung Kế toán tài chính Cung cấp thông tin cho các đổi tượng ở bên ngoài nhà đầu tư chủ nợ thông qua các báo cáo tài chính. Tình hình tài chính Các nguồn lực kinh tế mà DN kiểm soát Các nguồn tài trợ cho tài sản Khả năng trả các món nợ tới hạn 2 Tình hình tài chính Nguồn tài trợ Nguồn lực kinh tế Tài sản a Nợ phải trả D vốn chủ sở hữu I Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Nợ dài hạn Nợ ngắn hạn Khả năng thanh toán Tình hình kinh doanh Quy mô kinh doanh Khả năng tạo ra lợi nhuận của ngành Khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính 11 Ví dụ 1 Nhận định về tình hình tài chính ngày của Vinamilk VINAMILK 10

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.