tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7349:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7349:2003 về Mô tô, xe máy - Phương pháp thử gia tốc qui định phương pháp thử gia tốc cho mô tô, xe máy (dưới đây gọi là xe). Thử gia tốc được thực hiện theo các phương pháp sau đây tuỳ thuộc loại gia tốc cần thử: Phương pháp thử gia tốc khởi động; phương pháp thử gia tốc vượt tốc. | .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.