tailieunhanh - Ebook Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 2: Hóa học vô cơ): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 2: Hóa học vô cơ)", phần 2 giới thiệu kỹ thuật giải nhanh các dạng bài tập về nhóm Cacbon - Silic, giải nhanh bài tập về kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm,. . | Vi nBa OH nco2 nên chỉ xảy ra Phản irn8 CO Ba OH - BaCOjJ- H o 0 1 - 0 l - 0 1 Vậy m 0 1 . 197 19 70 gam Đáp án đúng là B. Thí dụ 2 Hấp thụ hoàn toàn 0 336 lít khí co đktc vào 200 ml dung dịch gổm NaOH 0 lM và KOH O 1M thu dược dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan A. 2 44 gam. B. 2 58 gam. c. 2 31 gam. D. 2 22 gam. ____________________________________ Trích đê tuyển sinh Cao đẳng khối Ạ j Hướng dẩn giải Theo bài ra nCG 0 015 mol nNa0H 0 02 mol nKOH 0 02 mol n 0 02 0 02 0 04 mol OH CO2 OH - HCOj 0 0l5- 0 015 - 0 015 HCO3 OH - co H2O 0 015 - 0 015 - 0 015 X 0 04- 0 015 0 015 0 01 mol OH dd v 7 Chất rắn khan trong X Na2CO3 K2CO3 NaOH KOH. Khối lượng chất rắn khan m m . m m_____7_ m _ Na K C05 OH tđtf m 0 0 0 0 2 31 g Đáp án đúng là c. Chú ý Khối lượng các chất trong X bằng tổng khối lượng các ion trong X. Thí dụ 3 Sục 4 48 lít khí co đktc vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba OH j 0 12M và NaOH 0 06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tùa. Giá trị của m là A. 19 70. B. 23 64. c. 7 88. D. 13 79. ______________________________________ Trích dê thi tuyển sinh ĐH khối B Hướng dấn giải Theo bài ra nCo2 0 2 mol ngựoH 0 12 mol nNilOH 0 06 mol nOH- 0 0 06 0 3 mol nR 2 0 12 mol co2 OH - HCO3 0 2 - 0 2 - 0 2 HCO3 OH - co3 H2O 0 1 - 0 3-0 2 - 0 1 Ba2 co - BaCO3 ị 0 12 0 1 -0 1 - 0 1 Vây m 0 19 70 gam Đáp án đúng là Thí dụ 4 A là hổn hợp khí gồm so2 và co2 có tỷ khối hơi so với H2 là 27. Dẫn a mol hỗn hợp khí A qua bình đựng 1 lít dung dịch NaOH 1 5a M sau phàn ứng cô cạn dung dịch thu được m gam muối. Biểu thức liên hệ giữa m và a là A. m 105a B. m 103 5a c. m Hóa D. m 141a _______________________________________ Trích đế thi dự bị đại học Hướng dấn giải Theo bài ra nA a mol nNaOH l 5a mol 1 NạỌH. L t5 2 nA a Tạo ra hỗn hợp muối axit và muối trung hoà co2 SO2 NaOH- NaHCO3 NaHSO3 X - X so2 co2 NaOH - Na2SO3 Na2CO3 H2O y - 2y - y Theo bài ra X

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.