tailieunhanh - Đề kiểm tra học kì 2, lớp 6 môn: Địa lí - Đề số 1

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2, lớp 6 môn "Địa lí - Đề số 1" để củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập. Hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. | ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ HỌC KÌ II LỚP 6 Đề số 1 Thời gian làm bài 45phút A. MA TRẬN BẢNG HAI CHIỀU Các chủ đề nội dung Các mức độ tư duy Tông điêm Nhận biết Thông hiêu Vận dụng kĩ năng I. Lớp nước 1. Hồ Câu 1a 0 5 đ 0 5 điêm 2. Một số hình thức vận động của nước biển và đại dương Câu 1c 0 5 đ Câu 1b 0 5 đ 1 0 điêm 3. Sông ngòi Câu 3a 2 đ Câu 3b 3 đ 5 0 điêm II. Lớp đất và lớp vỏ sinh vật 1. Các thành phần chính của đất Câu 1d 0 5 đ 0 5 điêm 2. Các nhân tố hình thành đất Câu 2 1 5 đ 1 5 điêm 3. Ảnh hưởng con người đến sự phân bố động thực vật Câu 4 1 5 đ 1 5 điêm Tông điêm 3 0 điêm 4 0 điêm 3 0 điêm 10 điêm 1 B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan 3 5 điểm Câu 1 2 điểm Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đủng hoặc đủng nhất trong các câu sau a Hồ là A. khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền. B. khoảng nước đọng tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. C. khoảng nước đọng trong đất liền. D. khoảng nước đọng tương đối rộng trên bề mặt lục địa. b Dòng biển là hiện tượng A. dao động thường xuyên có chu kì của nước biển. B. chuyển động của nước biển từ ngoài khơi xô vào bờ. C. dao động tại chỗ của nước biển. D. chuyển động thành dòng của lớp nước biển trên mặt. c Hiện tượng triều kém thường xảy ra vào các ngày A. không trăng đầu tháng và trăng lưỡi liềm đầu tháng. B. trăng tròn giữa tháng và không trăng đầu tháng. C. trăng lưỡi liềm đầu tháng và trăng lưỡi liềm cuối tháng. D. trăng tròn giữa tháng và trăng lưỡi liềm đầu tháng. d Hai thành phần chính của đất là chất khoáng và A. nước. B. không khí. C. chất hữu cơ. D. chất vô cơ. Câu 2 1 5 điểm Ghép mỗi ý ở bên trái các nhân tố hình thành đất với một ý ở bên phải vai trò của các nhân tố cho đúng 1. Đá mẹ a. sinh ra thành phần khoáng và thành phần hữu cơ trong đất b. sinh ra các thành phần khoáng trong đất 2. Khí hậu c. tác động đến quá trình phân giải các chất khoáng và chất hữu cơ trong đất 3 Sinh vật d. cung cấp vật chất hữu cơ cho đất 2 II . Tự luận 6 5 điểm Cầu 3 5 điểm Dựa vào bảng số liệu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN