tailieunhanh - Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 7 - Trương Mỹ Diễm

Bài giảng "Kinh doanh quốc tế - Chương 7: Đầu tư nước ngoài" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm (FDI và FPI), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), những lợi ích và bất lợi của FDI, phương cách khuyến khích FDI của chính phủ, phương cách hạn chế FDI của chính phủ. . | Trường Đại học Mờ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 4 Trương Mỹ Diễm Email Giới thiệu Toàn cầu hóa Những khác biệt quốc gia về văn hóa Hệ thống tiền tệ toàn cầu Bản chất của Kinh doanh quốc tế Khác biệt kinh tế - chính trị Đạo đức và trách nhiệm xã hôi Thuong mại quốc tế Hoạch định chiến lụợc toàn cầu Phuong thức thâm nhập thị truờng Đầu tu nuớc ngoài On Tập Chuông 4 - 5 - 6 - 7 Page 2 Copyright 2012 by Truong My Diem Copyright 2012 by Truong My .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.