tailieunhanh - Đề kiểm tra học kì 1, lớp 6 môn: Địa lí - Đề số 2

Bạn đang gặp khó khăn trước kì kiểm tra học kỳ 1 và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. đề kiểm tra học kì 1, lớp 6 môn "Địa lí - Đề số 2" sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt. | ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ HỌC KÌ I LỚP 6 Đề số 2 Thời gian làm bài 45phút A. MA TRẬN BẢNG HAI CHIỀU Các chủ đề nội dung Các mức độ tư duy Tổng điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng kĩ năng 1. Hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời Câu 1a 0 5 đ Câu 1b 0 5 đ 1 0 điểm 2. Hệ quả của hình dạng Trái Đất và chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất Câu 3b 2 0 đ Câu 3a 1 0 đ 3 0 điểm 3. Sự phân bố lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất Câu 1c 0 5 đ 0 5 điểm 4. Tác động của nội lực và ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất Câu 2 2 0 đ 2 0 điểm 5. Địa hình bề mặt Trái Đất Câu 1d 0 5 đ 0 5 điểm 6. Cấu tạo của Trái Đất Câu 4b 1 0 đ Câu 4a 2 0 đ 3 0 điểm Tổng điểm 3 0 điểm 4 0 điểm 3 0 điểm 10 điểm 1 B. NỘI DUNG ĐỀ I . Trắc nghiệm khách quan 4 điếm Câu 1 2 điểm Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đủng trong các câu sau a Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là A. 365 ngày. B. 366 ngày. C. 365 ngày 6 giờ. D. 366 ngày 6 giờ. b Vào những ngày nào trong năm hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau A. 21 tháng 3 và 22 tháng 6. B. 21 tháng 3 và 23 tháng 9. C. 23 tháng 9 và 22 tháng 12. D. 22 tháng 6 và 22 tháng 12. c Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương phân bố ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam là A. bằng nhau. B. tỉ lệ diện tích lục địa ở nửa cầu Nam lớn hơn ở nửa cầu Bắc. C. tỉ lệ diện tích đại dương ở nửa cầu Nam lớn hơn ở nửa cầu Bắc. D. tỉ lệ diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc lớn hơn ở nửa cầu Nam. d Đặc điểm hình thái của núi trẻ là A. đỉnh nhọn sườn dốc. B. đỉnh tròn sườn thoải. C. đỉnh nhọn sườn thoải. D. đỉnh tròn sườn dốc. Câu 2 2 điểm Ghép mỗi ý bên trái với một ý bên phải cho phù hợp 1. Nội lực và ngoại lực 2. Núi lửa và động đất 3. Núi lửa 4. Động đất a. do nội lực sinh ra b. là hai lực đối nghịch nhau c. là hiện tượng các lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển d. do nội và ngoại lực sinh ra e. là hình thức phun trào mắc ma ở dưới sâu lên mặt đất 2 II . Tự luận 6 điêm Câu 3 3 điểm Dựa vào hình vẽ bên và kiến

TỪ KHÓA LIÊN QUAN