tailieunhanh - Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 8: Nghiệp vụ thanh toán của ngân hàng thương mại

Bài giảng Thanh toán quốc tế Chương 8: Nghiệp vụ thanh toán của ngân hàng thương mại trình bày về thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán giữa các ngân giảng hữu ích dành cho sinh viên dành cho sinh viên ngành kinh tế. | 1 30 2012 Nội dung Thanh toán bằng tiền mặt ệi2Ệ Thanh toán không dùng tiền mặt Thanh toán giữa các ngân hàng I. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT 1. Thanh toán bằng tiền mặt tại các ngân hàng cơ sở . Thu tiền mặt Quy trình KH viết giấy nộp tiền. TT viên kiểm soát giấy nộp tiền Thủ quỹ sắp xếp và lập bảng kê tiền 1 1 30 2012 I. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT . Chi tiền mặt Quy trình KH nộp séc giấy lĩnh tiền mặt TT viên kiểm soát mẫu chữ ký số dư TK Thủ quỹ lập bảng kê tiền chi Kiểm ngân kiểm tra và phát tiền cho KH I. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT 1. Thanh toán bằng tiền mặt trong hệ thống ngân hàng Thực hiện giữa các ngân hàng trong cùng hê thống 2 1 30 2012 THANH TOÁN KHÔNG DÙNG ---TiỀN MẶT CỦA NHTM 1. BẢN CHÁ Là các nghiệp vụ chi trả tiền hàng dịch vụ và các khoản thanh toán khác bằng cách trích chuyển tài khoản hoặc bù trừ công nợ mà không dùng tiền mặt Là đòi hỏi tất yếu của lưu thông hàng hóa. Gắn với sự phát triển của hệ thống Ngân hàng Company Logo 3. Mở và sử dụng tài khoản Giấy đăng ký mở tài khoản Quyết định bổ nhiệm Quyết định thành lập doanh nghiệp CMND H CÓ đủ tiền trên TK thanh toán Người khác sử dụng phải được ủy quyền Trường đồng chủ tài khoản

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    194    0    21-05-2024
10    127    0    21-05-2024
8    117    0    21-05-2024
8    94    0    21-05-2024
6    106    0    21-05-2024
380    100    0    21-05-2024
32    98    0    21-05-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.