tailieunhanh - Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 8: Cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại

Chương 8 Cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: cho vay theo dự án đầu tư, cho thuê tài chính, cho vay tiêu dùng, cho vay hợp tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại. | 1 30 2012 Nội dung chính 1. Cho vay theo dù án đấu tư 2. Cho thuê tài chính 3. Cho vay tiêu dùng 4. Cho vay hơp vốn 1. Cho vay theo dự án đấu tư . Một số vân để cơ bản về dù án đấu tư . Qui trình cho vay theo dù án đấu tư . Thẩm đinh dù án đấu tư 1 1 30 2012 . Một số vấn đê cơ bản vê DAĐT . Khái niêm . . Yêu câu cua môt dù án đâu tư . Phân loai dư án đầu tư . Chu trinh cua dư án đâu tư . Khái niệm . . . . . . DAĐĨ là môt tập hợp những đê xuat bo von trung và dài han đế tiến hành các hoạt đông đâu tư trên địa bàn cụ thế trong khoảng thời gian xác định Đặc trưng cua môt DAĐĨ - Có mục tiêu rõ ràng cân đạt tới khi thực hiên. - Hoạt đông cua dự án có kế hoạch vê tiến đô và trách nhiêm - Có tính bất ổn và chứa đựng nhiêu rủi ro. . Yêu cầu của một DAĐT . . . . Ĩính khoa học thông tin trung thực sè liêu và phương pháp tính toán chính xác lý giải các nôi dung trong dự án phải lôgíc chặt chẽ. Ĩính khả thi DAĐĨ có khả năng ứng dụng vào thực tế. Ĩính pháp lý phù hợp quy định của pháp luật đủ thủ tục pháp lý. Ĩính hiệu quả vê kinh tế - xã hôi. 2 1 30 2012 . Phân loại dự án đầu tư Theo tính chát của đối tượng đầu tư Theo nguồn vốn thực hiện Theo thẩm quyền quyết định cáp phép đầu tư Theo quy mõ Theo hình thức đầu tư . Chu trình của dự án đầu tư Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn chuẩ n bị đầu tư thục hiện kết thúc DAĐT 1 Nghiên cứu cơ hôi đầu tư J Nghiên cứu tiền khả thi i đầu tư Thục hiện dụ án Vận hành khai thác i Đánh giá sau dụ án i Nghiên cứu khả thi Kết thúc dụ án Thực hiện đầu tư . . Giao nhận đât Chuẩn bị mặt bằng xây dụng Thiết kế xây dụng công trình Thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dụ toán Giấy phép xây dụng giấy phép khai thác tài nguyên khoảng sản Đấu thầu hợp đóng tư vấn mua sắm vật tư thiết bị Khởi công và quản lý chất lượng công trình Nghiệm thu và thanh toán vốn đầu tư

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.