tailieunhanh - Đề kiểm tra khảo sát tháng 10 môn: Toán 5 - Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Nam

Bạn đang gặp khó khăn trước kì kiểm tra học kỳ và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. đề kiểm tra khảo sát tháng 10 môn "Toán 5 - Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Nam" dưới đây. Chúc các bạn làm thi tốt. | TRƯỜNG TH SỐ 1 TAM QUAN NAM LỚP HỌ VÀ TÊN ĐỀ KIỂM tra khảo sát tháng 10 MÔN TOÁN - LỚP 5 Thời gian 60 phút I TRẮC NGHIỆM 4 điểm Bài 1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng 2 điểm Câu 1. Phân số nào sau đây là phân số thập phân A. 7 1000 5 200 Câu 2. Hỗn số 5 3 viết dưới dạng phân số là A. 53 B. 5 C. 22 D. 38 7 7 7 7 Câu 3. Chữ số 5 trong số 21 251 có giá trị là A. 5 B. 50 C. -3 D. -3- 10 100 Câu 4. 24 0- viết dưới dạng số thập phân là A. 24 30 B. 24 03 C. 3 24 D. 24 003 Câu 5. 0- gấp 0100 bao nhiêu lần A. lần B. 20 lần C. 0 lần D. 2 lần - 3 Câu 6. Kết quả biểu thức 5 4 là A. ỉ B. 44 C. 26 5 45 60 Câu 7. Số 20 07 có phần thập phân là A. 7 B. 07 C. 20 D. 3 30 D. 007 là Câu 8. Hình chữ nhật có chu vi 72m chiều rộng bằng 4 chiều dài. Diện tích hình đó 5 A. 280m2 B. 320m2 C. 1208 m2 D. 3020 m2 Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 2 điểm a 6m5cm .cm b 1020 kg . c 15ha .m2 d 20m15dm .m II. TỰLUẬN 6 điểm Bài 1. Tính 1 điểm 3 8 5_ x x . 5 27 3 Bài 2. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 1 điểm 9 725 7 925 9 752 9 75 Bài 3. Tìmx. 1 điểm 423 x 150 291 Bài 4. 2 điểm Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m chiều rộng bằng 3 chiều dài. a Tính diện tích thửa ruộng đó. b Biết rằng cứ 100 m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.