tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7344:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7344:2003 qui định yêu cầu và phương pháp thử đèn chiếu sáng phía trước lắp các đèn sợi đốt phát ra một chùm sáng gần loại đơn (sau đây gọi tắt là đèn) của xe máy và những xe được phân loại là xe máy. nội dung chi tiết. | .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.