tailieunhanh - Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 7: Cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại

Mục tiêu trình bày trong chương 7 Cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: cho vay kinh doanh như cho vay ứng vốn, chiết khấu giấy tờ có giá, bao thanh toán; cho vay tiêu dùng. | 1 30 2012 1 1 30 2012 2 1 30 2012 THU THẬP VÀ TỔNG HỌP THÔNG TIN Thông tin vê khách hàng vay vấn Ban lãnh đạo của khách hàng năng lực trình độ kinh nghiêm. Tình hình tài sản kỹ thuật công nghê Trình độ công nghê chất lượng thời gian sửdụng. Tình hình hoạt động tài chính Phụ lục 2A Tài sản bảo đảm Phụ lục 2B Thông tin vê phuong án sản xuất kinh doanh Phụ lục 2C Thông tin vồ co chế chính sách của ngành Nhà nuóc liên quan dến dự án phuong án THU THẬP VÀ TỔNG HỌP NỘI DUNG THẨM ĐỊNH I ĩ Thẩm dịnh ph-ong án SXKD Phụ lục 2I Thẩm dịnh khách hàng Thẩm dịnh dảm bảo tiền vay I I I 1 Tính cách và khả năng quản lý Phụ lục 2D Tình hình hoạt động Phụ lục 2E 2G Tình hình tài chính Phụ lục 2H Quan hê với các TCTD

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    193    0    23-05-2024
173    112    0    23-05-2024
24    116    0    23-05-2024
8    95    0    23-05-2024
185    110    0    23-05-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.