tailieunhanh - Ebook Kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm Vật lí 12 (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm Vật lí 12 (Tập 1)", phần 2 giới thiệu các chuyên đề: Sóng cơ, dao động và sóng điện từ, dòng điện xoay chiều. nội dung chi tiết. | với máy FX570-ES ta bấm như sau mode u trên màn hình xuâ t hiện chữ CMPLX shift MODE chuyến đôi đơn vị đo góc là R Rad RTỊ SHIFT g SHIFT Ẽ6 shift 0 0 Màn hình hiến thị kết quá 4 z Jt 2 Nghĩa là biên độ bằng A 4 pha ban đầu cf n 2 Chọn A Câu 146. Một vật thực hiện đổng thời hai dao động điểu hoà cùng phương có phương trình dao động là Xj 4sin nt a cm x2 4 Z3cosnt cm . Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị nhó nhâ t khi A 3n n n A. a -T B. a 9 2 2 Hướng dẫn giải và x2 4V2 cos 2nt cm . D. a Tt c. a 0 Ta có Xị 4x 2cos nt a- 2j Biên độ dao động tổng hợp xác định A2 A A2 2A A cos p2 pj A 2 A2 2AjA2 cosl a 2 Đế biên độ dao động đạt giá trị nhó nhát thì cosi a- -l a-- 7t a - Chọn A 2 2 2 Câu 147. Một châ t điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa trên cùng một trục Ox có phương trình XI 4cos đt- cm X2 A2Cos đt p2 cm Phương trình dao động tông hợp x 2cos ũ t cp cm. Trong đó p2- p n 2 Cặp giá trị nào cùa A2 và ọ sau đây là đúng A. 3x 3cm B. 2x ãcm Ị c. 3ì 3cm 0 D. 2x 3cm 0 2 4 Hướng dẫn giải f A. x Biểu diễn các dao động trên giàn đổ véc tơ I A. ta có OA Al 4cm OB A2 . oc A 2cm lrt 2 c Từ gián đổ véc tơ suy ra 0 7 j -----------í BC2 OC2 OB2 - 7 3 I A A A2 A2 A2 Ja2 -A2 7 -22 2 3 cm Mặt khác A2 A2 A2 2A A2 cos p2 - Ọ F 22 42 2V3 2 3cos q - - j Sit l 75___________n cos m - 0 0 1 6 J 2 Vậy A2 273 cm p 0 Chọn D Cail 148. Một vật thực hiện đổng thời 2 dao động có phương trình là x 4x 2sin2nt cm x2 4 Í2 cos2nt cm . Kết luận nào sau đây là sai A. Biên độ của dao động tông hợp là A 8cm B. Tần số của góc dao độnh tông hợp 0 2n rad s c. Pha ban đầu cúa dao động tống hợp p --7 4 D. Phương trình cũa dao động tống hợp X 8cos 2nt 7 cm l 4 J Hướng dẫn giải Ta có X 4v 2sin27tt cm và x2 4V2 cos2nt cm Vì hai dao động thành phần đẽu có tần sô góc 0 2nrad s nên dao động tổng hợp cũng có tẩn số góc co 21Ĩ rad s đáp án B đúng. Biên độ của dao động tổng hợp xác định A2 A2 A2 2A A2cos q 2- pj 4 2 472 2 472 .cos A 8cm Đáp án A đúng. Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định A simp.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.