tailieunhanh - Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 6: Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại

Mục tiêu của chương 6 Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: khái quát hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại, các quy định pháp lý về cho vay, thời hạn cho vay, phương pháp cho vay. | 1 30 2012 CHƯƠNG 6. NGHIỆP vụ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Nội dung chính I. Khái quát về hoạt động cho vay của NHTM Khái niệm về cho vay Phân loại cho vay Văn bản pháp lý 1 1 30 2012 1. Khái niệm cho vay của NHTM Cho vay là một hình thức cấp tín dụng Tổ chức TD giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận Khách hàng hoàn trả cả gốc và lãỉ khi đáo hạn 2. Phân loại hoạt động cho vay của NHTM Thời hạn cho vay Đối tượng cho vay Mục đích sử dụng vốn Quy mô khoản vay Ngành kinh tế Loại hình doanh nghiệp Vùng địa lý Chất lượng các khoản vay. Hình thức bảo đảm tiền vay Phương pháp hoàn trả CÀO LOẠi CHO VAY CHO VAY DN Cho vay Cho vay ngắn hạn CV CV ứng vốn trên tài sản -------Ị Cho vay trung dài hạn CV theo dự án đầu tư Cho vay hợp vốn Chiết khấu Bao GTCG thanh toán 2 1 30 2012 II. QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ CHO VAY 1. Nguyên tắc cho vay 2. Điều kiên vay vốn 3. Thòi han cho vay 4. Phương pháp cho vay 5. Lãi suất và phí suất tín dung 6. Bảo đảm tiền vay 7. Hợp đong tín dung và hơp đồng bảo đảm tiền vay 7 1. NGUYÊN TẮC CHO vay Tầm quan trọng Là cơ sỏ để đưa ra các quy định trong suốt quá trình CV Là cơ sỏ đưa ra các quyết định xử lý khi quá trình cho vay nảy sinh các vấn đề. Các nguyên tắc 1 Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đổng tín dụng. 2 Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận trOng hợp đổng tín dụng. --------------------F------------------------IS 2. ĐIẾU KIỆN VAY VỐN 1 . Có đủ năng lực pháp lý 2 . Muc đích sử dung vốn vay hợp pháp 3 . Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thòi han cam kết 4 . Có DAĐT phương án sxkd dịch vu khả thi và có hiêu quả DAĐT phương án phục vu đòi sống khả thi và phù hợp với các quy định pháp luật 5 . Thực hiên các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNNVN

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.