tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7341-6:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7341-6:2004 với TCVN 7341-1:2004 đưa ra các mối nguy hiểm đối với máy ép là và máy ép dán dùng trong xưởng giặt là công nghiệp may quần áo và tẩy sạch bằng hóa chất, đặc biệt là: Các máy ép theo đường tròn, các máy ép có đầu ép chạy ngang, các máy ép có giá (hoặc đầu ép) chạy thẳng đứng, các máy ép bàn quay và các máy ép khác có nhiều giá. | .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.