tailieunhanh - Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn: Tiếng Anh 5 - Trường Tiểu học Nhật Quang (Năm học 2015-2016)

Sau đây là đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn "Tiếng Anh 5 - Trường Tiểu học Nhật Quang" năm học 2015-2016 mời các bậc phụ huynh, thí sinh và thầy cô giáo cùng tham khảo để để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. | VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí Nhat Quang Primary School Full name ____________________________ Class 5 Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 Môn Tiếng Anh lớp 5 Năm học 2015- 2016 Thời gian 40 phút Marks Oral test Total Part I. Listening 4p Question 1. Listen and number 1p IHIH StS IIIIII 1IK ill s iiiiil i O 1 jhljj Ị rnin9jỆ I MW 1 v T Question 2. Listen and tick 1p 1. a. b. c. 2. 3. a. a. b. b. b. c. c. c. 4 a 1 VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí 5. b. a. c. Question 3. Listen and match 1p Answer A B 1- - LẢ 1. a. beautiful and gentle 2- jSa wfv- r 2. b. intelligent and brave 3- 3. WwlF c. good-natured and intelligent 4- ỳ7 5 i . 4 w d. hard-working and miserable 5- 5. e. clever and brave Question 4. Listen and complete. 1p 1. How often do you play table tennis - a week. 2. What will you be in the future I ll be an. 3. I m going to show a model of Twin Towers. 4. Where do you live I live on the floor of Hanoi tower. 5. Where did your class go this morning - Mr. Loc us to the zoo. 2 VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí Question 5 Listen and circle. 1p 1. a. Flowers and card b. Greeting cards c. a poem 2. a. September 5th b. May 16th c. January 16th 3. a. Snake tricks b. Monkey tricks c. Elephant tricks 4. a. Build some sandcastle b. Sunbathe on the beach c. Visit a small windmill 5. a. Went to the cinema b. Surfed the net c. Listened to music Part II Reading and Writing 5p Question 6. Look and read. Put a tick or a cross x . 1p 1. What is your house like - It s a big house. It s got a red roof. 2. I sometimes go rollerskating in the morning. B 3. What did you see at the animal show - I saw a horse dancing Ỳ V â 4. My favourite book is Alibaba and Forty Thieves. 5. These songs are for you. WJkICl w k -È. Question 7. Look at the picture and the letters. Write the words. 1p

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.