tailieunhanh - Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 5: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại

Kết cấu chương 5 Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: nguồn vốn của ngân hàng thương mại, quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại. | 1 30 2012 I. Nguồn vốn của NHTM 1. Vốn chủ sở hữu 2. Vốn huy động 3. Vốn vay 4. Vốn khác 1 1 30 2012 1. Vốn chủ sở hữu Khái niệm vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại là vốn thuộc quyền sở hữu của NHTM còn gọi là vốn tự có Vai trò vốn chủ sở hữu Là cơ sở để thành lập NH. Là cơ sở quan trọng trong giai đoạn đầu hoạt động NH. Điều chỉnh qui mô hoạt động NH. Chống đỡ rủi ro. Nâng cao vị thế của NH. Các loại vốn chủ sở hữu Vốn điều lệ Các quỹ dự trữ Các tài sản nợ khác 2 1 30 2012 Các loại vốn chủ sở hữu a. Vốn điều lệ Số vốn được ghi trong điều lệ hoạt động của NHTM Vốn điều lệ hình thành tùy thuộc vào hình thức sở hữu Vốn điều lệ nhiều hay ít tùy thuộc vào khả năng tài chính của chủ sở hữu và quy mô của NHTM a. Vốn điều lệ t Nguồn hình thành Đối với NHTM Nhà nước Đối với NHTM Cổ phần Đối với NH Liên doanh Việc tăng giảm vốn điều lệ phải được sự đồng ý của NHTW và phải công bố công khai. b. Các quỹ dự trữ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Trích 5 lợi nhuận sau thuế Quỹ dự trữ bổ _ Lợi nhuận x 5 sung vốn điều lệ sau thuế Chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu và mệnh giá Quỹ dự phòng tài chính Các quỹ khác Phúc lợi phát triển nghiệp vụ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.