tailieunhanh - Ebook Kiến thức cơ bản Vật lí 12 (tự luận và trắc nghiệm): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kiến thức cơ bản Vật lí 12 (tự luận và trắc nghiệm)", phần 2 trình bày các kiến thức và bài tập: Sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, sơ lược về thuyết tương đối hẹp, hạt nhân nguyên tử, từ vi mô đến vĩ mô. Mời các bạn tham khảo. | Chương VI. SÓNG ÁNH SÁNG Bài 35 TÁN SẮC ÁNH SÁNG A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 1. Sự tán sắc ánh sáng Khi đi qua làng kính chùm ánh sáng tràng khống những bị lệch vể phía đáy lãng kính do khúc xạ mà còn bị tách ra thành nhiều chùm ánh sáng có màu săc khác nhau theo thứ tư đó da cam vàng xanh lục lam. chàm tím. Chùm ánh sáng màu đó bị lệch ít nhất chùm màu tím bị lệch nhiều nhất. Hiện tượng này gọi là sự tán sắc ánh sáng. Dải inàu thu được gọi là quang phổ cua ánh sáng trắng. 2. Ánh sáng tráng và ánh sáng đơn sắc - Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lãng kính. - Ánh sáng trắng là hồn hợp cùa nhiều ánh sáng đơn sắc có mùu biến thiên liên tục từ màu đò đến tím. Ta gọi nó là ánh sáng đa sắc. 3. Giải thích sự tán sác ánh sáng Hiện tượng tán sắc ánh sáng có thể giải thích như sau - Ánh sáng trắng ánh sáng mặt trời ánh sáng ngọn nến. là hỏn hợp cua nhiều ánh sáng dơn sấc có màu biên thiên lién tục từ màu đó đến màu tím. - Chiết suất cùa thuỳ inh và cùa môi trường trong suốt khác có giá trị khác nhag đối với ánh sáng đơn sắc có màu khác nhau chiêt suất đói với ánh sáng tím có giá trị lớn nhất. Vì vậy các chùm sáng dơn sắc có màu khác nhau trong chùm ánh sáng rang sau khi khúc xạ qua lăng kính bị lộch các góc khác nhau trờ thành tách rời nhau. Kết quà là chùm sáng ló ra khòi lủng kính bị xoè rộng ra thành nhiều chùm đơn sắc tạo thành quang phô cùa ánh sáng tráng mà ta thấy trẻn màn. B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG 1. Nêu vắn tát thí nghiệm vể sự tán sác ánh sáng và giải thích sự lán sắc ánh sáng. 2. Trong thí nghiệm cùa Niu-tơn về sự tán sắc ánh sáng nếu khe F khá rộng và màn M đật gân lảng kính thì có quan sát được quang phổ không Tại sao Y nghĩa quan trọng nhất cùa thí nghiệm với ánh sáng dơn sắc cùa Niu-tơn là gì 3. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A 5 có chiết suất dỗi với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lổn lượt là nd 1 643 và n 1 685. Cho một chùm sáng trắng hẹp rọi vào một mẠt bên của lăng kính dưới góc tới i nhỏ Tính độ rộng góc cùa quang phổ cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.