tailieunhanh - Giáo trình Gia công cơ khí (Dùng trong các trường THCN): Phần 1

Giáo trình Gia công cơ khí (Dùng trong các trường THCN) có kết cấu gồm 5 chương. Phần 1 sau đây gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu: Những khái niệm cơ bản, các phương pháp gia công nguội cơ bản, gia công hàn. Đây là cuốn sách tổng hợp giới thiệu về công nghệ và kỹ năng cơ khí. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐAO TẠO HÀ NỘI GIÀO TRÌNH Gia Cõng Co khí DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI NGUYỄN THỂ CÔNG PHẠM NGỌC LIÊN - NGUYỀN ĐẮC LÊ GIÁO TRÌNH GIA CÔNG ca KHÍ Dùng trong cấc trường THCN NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2005 Lời giới thiệu A 7 ước ta đang bước váo thời kỳ công nghiệp hóa hiện 1 V đại hóa nhằm dưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp văn minh hiện đại. Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đó công tác đào tạo nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng toàn quốc ỉần thứ ỈX đã chỉ rõ Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa là điều kiện đổ phát triển nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững . Quán triệt chủ trương Nghị quyết củơ Đấng và Nhà nước và nhận thức đúng đắn về tắm quan trọng của chương trình giáo trình đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo theo đề nghị của Sà Giẩo dục vá Đáo tạo Hà Nội ngày 231912003 ữyban nhân dân thành phô Hà Nội đã ra Quyết định số 5620ỈQĐ-UB cho phép Sà Giáo dục và Đào tạo thực hiện đề án biên soạn chương trình giáo trình trong các trường Trung học chuyên nghiệp THCNị Hà Nội. Quyết định này thể hiền sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy UBND thành phố trong việc nâng cao chất lượng đáo tạo và phát triển nguồn nhân lực Thủ đô. Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục vầ Đào tạo ban hành vá những kinh nghiệm rút ra từ thực tế dào tạo SâGiáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCN tổ chức biên soạn chương trình giẩo trình một cách khoa học hệ

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.