tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7341-4:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7341-4:2004 với TCVN 7341-1:2004. đưa ra các mối nguy hiểm đối với máy sấy bằng khí nóng và đặc biệt là các máy sấy thùng quay có dung tích hữu ích của lồng lớn hơn 160 lít và các máy liên hợp bao gồm các băng chuyền liên kết và các buồng sấy. | .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.