tailieunhanh - Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 2: Tổng quan về ngân hàng trung ương

Mục tiêu chính của chương 2 Tổng quan về ngân hàng trung ương thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: sự ra đời và bản chất của ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng trung ương, hệ thống tổ chức ngân hàng trung ương. | 1 30 2012 1. SỰ RA ĐỜI VA BAN CHAT CỦA NHTW TTKháiniệm vệ NHTW 2. Qua trìnhrađời cua NHTW Hệ thong NH cUa moi quốc gia phát trien qua cac thời kỳ như sau Thời kỳ thư nhát Tư thệ kỳ V trờ vệ trườc Thời kỳ thứ hai Từ thế kỳ V đến XV Thời kỳ thứ ba Từ thế kỳXVI đến naỳ 1 1 30 2012 Thời kỳ thứ nhất Thời kỳ sơ khai hình thành nghề NH. - Trước công nguyên 3500 năm chiến trach cươpbóơ nảy sinh yêu cầu giữ tiền bạc - Bảo vệ antoàntiền bạc - Chuyển đổi cácđồng tiền đề lưu hành Đáp ứng yêu cầu Trên là chùa chiền nhà thờ nhữn người quyền quý Sản xuất lưu thông hàng hóa phát triển kéo theo hoạt động bảo quản đồi chác tiền bạc. Hình thành các tổ chức cho vay nặng lãi Xuất hiện thuật ngữ Bancus Thời kỳ thứ hai Từ V- VII sau công nguyên Ngân hàng có bước tỉếnbộm ới Chủ Ngâmhạng biết sử dụng số hiệu khoản để ghi chép giaodịch Từ thế kỷ XII-Xvsau CN các nghiệp vụ NH phát triển đa dạng Bước đàu hình thành cầsdịch vụ NH quốc tế Thời kỳ thứ ba Phát triển sôi động nhất của Hệ thống NH DỈễnratừ XVI - XX Xuất hiệnsựcạnh tranh giữa các Ngân hàng Phân hóa hệ thống Ngân hàng thành hai cấp Thời kỳ này gồm các giai đoạn sau 2 1 30 2012 Giai đoạn I Giai đoạn phát triển từ loại NHTM Commercial Bank trô thánh loại NHẸhạt hanh Issuing Bank . Thế kỷ XVI -xvn . Giai đoạn lI Giai đoan phat triển từ NH phat hanh trô thanh cac NH phat hanh độc quyển-Exclusivể IsSuing Bank Khoang từ đau TK XVIII đến dauSTK XX . Giai đoạn III Giai đoan phat triển từ NH phat hanh đọc quyển thanh NHTW Central Bank . Từ giừa TK XX 3. Ban chất cua NHTW -LaNH phat hanh đôc quyển cua Nha nừôc La NH ciMc NH La bo may quanny nha nừôc trong lĩnh vực tiển tể tín dung La cô quan quan ly KT-TC tong hôp cua môt quoc gia II. CHỨC NĂNG CỦA NHTW a_Chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ nH . - Tham giaXD chiến lược phát triển KTXH - Xây dựng qùy định pháp lý chiến lược phát triển ngành NH - Xây dựng và thực hiện CSTT quốc gia - Thanh tra giám sát HĐ ủa hệ thống NH - Tổ chức hệ thống thống kê dự báo -Tổ chức phát hành tiền

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.