tailieunhanh - Ebook Kiến thức cơ bản Vật lí 12 (tự luận và trắc nghiệm): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kiến thức cơ bản Vật lí 12 (tự luận và trắc nghiệm)" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản và bài tập về: Động lực học vật rắn, dao động cơ, sóng cơ. nội dung chi tiết. | ThS. NGUYÊN THANH HẢI BÙI BÁ DUY - NGUYỀN HẢI NAM MIEN THUG Cơ BÁN VẠT LI Tự LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM Ị NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA ThS. NGUYỄN THANH HẢI - BÙI BÁ DUY - NGUYỄN HẢI NAM KIẾN THỨC Cơ BẢN VẠT LI 12 Tự LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LỜI NÓI ĐẤU Nham giúp học sinh nắm vững các kiên thức trọng tâm biết cách vận lụng kiên thức đã học lè trà lời cúc càu hòi vận dựng bài tập cơ hùn vù cúc bài tập tỏng hợp Vật li lóp 12 theo hương trình mới. chúng tôi biên soạn cuốn sá h KIỀN THỨC cơ BẢN VẬT LÍ 12. . Nội lung cuốn sách bám sát chương trinh Vật lóp 12 núng cao hiện hành mồi hài íéti được trinh bày theo một cưu trúc chung- KIÊN THƯC Cơ BÁN . Giúp học sinh ôn và nắm vững những kiên thức ífuưn trọng cùa hài học. CÁC HÓI V7Ì BÀI TẬP VÁN DỤNG Gồm hệ thống cái cáu hỏi và hãi tập mang tinh tổng họp và vận lung kiên thức vào thựi tê. giúp học sinh biết áp lụng kiểu thức hài học trong việc giải thích các hiện tượng một ách hợp đổng thời giúp các em tiếp cận những dựng hài tập cơ hàn theo chương trình men hiện hành. HƯỚNG DÂN VÀ DÁP SÔ Giúp học sinh sau khi tự trà lời và làm các bài tập vận lụng có thể so sánh và tham khào cách tia lời để rút ra những kinh nghiệm cần thiết. Dê việ sử dụng sách có hiệu lỊuã cúc em nên tụ lực trà lời và giải l ác hài tập trước khi tham khảo lời giải. Chúng tói hi vọngciiõn KIÈN THÚC cơ BÁN VẬT LÍ 12 sẽ là tài liệu ỉhiét thực và hô ích giúp các em có thè học tốt chương trình Vật li lóp 12. Chúng tôi rất câm ơn những ý kiến đóng góp xây lựng của hạn đọc lé lan tái hàn tói cuốn sách sê hoàn thiện hơn. TÁC GIÁ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.