tailieunhanh - Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 1: Đại cương về tiền tệ và lạm phát

Bài giảng Thanh toán quốc tế Chương 1: Đại cương về tiền tệ và lạm phát trình bày về nguồn gốc ra đời và khái niệm tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ, các hình thái của tiền tệ, hệ thống tiền tệ quốc tế, tiền tệ Việt Nam qua các thời kỳ. | 1 30 2012 Chương 1. Đại cương về tiền tệ và lạm phát Nguồn gốc ra đời và khái niệm tiền tệ Chức năng và vai trò của tiền tệ Các hình thái tiền tệ Hệ thống tiền tệ quốc tế. Tiền tệ Việt Nam qua các thời kỳ Lạm phát Phần 1. TIỀN TỆ I. Nguồn gốc ra đời - Xã hội cộng sản nguyên thủy trao đổi ngẫu nhiên - Xã hội phát triển lấy hàng hóa làm vật ngang giá chung - Trao đổi mở rộng vật ngang giá thể hiện dưới hình thái giá trị Tóm lại Tiền tệ là một phạm trù lịch sử Là sản phẩm tự phát của nền kinh tế hàng hóa Sản phẩm của sự phát triển các hình thái giá trị Tiền là gì Money 1 hàng hóa đặc biệt được tách ra khỏi thế giới hàng hóa thông thường làm vật ngang giá chung và đo lường giá trị các hàng hóa khác Kinh tế học hiện đại Bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán hoặc trả nợ Phân biệt tiền với Đồng tiền currency Thu nhập income Tài sản wealth 1 1 30 2012 II. Chức năng của TIỀN Thước đo giá trị standard of value Phương tiện trao đổi medium of exchange Đơn vị tính toán unit of account Tích lũy giá trị store of value Thước đo giá trị Biểu hiện giá trị hàng hóa thành tiền đo lường giá trị của các hàng hóa khác. Bản thân tiền cũng có giá trị tiêu chuẩn giá cả Tác dụng Tạo sự thuận tiện và dễ dàng khi so sánh giá trị các hàng hóa với nhau Tiết kiệm được chi phí giao dịch nhờ việc giảm được số lần hình thành giá trung gian Phương tiện trao đổi Tiền được sử dụng thanh toán khi mua hàng Tác dụng Khắc phục được hạn chế của trao đổi trực tiếp. Trao đổi gián tiếp được thực hiện Bàn hàng lấy tiền H-T và dùng tiền mua hàng T-H Góp phần làm tăng hiệu quả kinh tế thông qua việc thúc đẩy CMH và PCLĐXH 2 1 30 2012 Phương tiện thanh toán Nhu cầu vay mượn thuế khóa nộp thuế Tiền tệ vận động tách rời hàng hóa Thực hiện chức năng chi trả Yêu cầu Sức mua ổn định bền vững theo thời gian tạo niềm tin cho người giao dịch tiên tệ Phương tiện tích lũy Tích lũy sức mua trong thời gian nhận thu nhập cho đến khi sử dụng chúng Tác dụng Khắc phục được hạn chế của tích lũy bằng hiện vật .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.