tailieunhanh - Ebook Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kiến thức cơ bản và nâng cao Hình học 12" do NXB Đại học Sư phạm ấn hành cung cấp cho người đọc các lý thuyết cần nhớ, ví dụ và đề bài tập phương pháp tọa độ trong không gian. . | 62. Cho hình trụ có các đáy là hình tròn tâm o và tâm O bán kính đáy bằng chiều cao và bằng a. Trên đường tròn đáy tâm o lấy điểm A trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm B sao cho AB 2a. Tính thể tích khối tứ diên 00 AB. Trích để thi Đại học - Khối A - 2006 . 34 Chương III PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN I. HÊ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN A. LÝ THUYẾT CÂN NHỚ 1. Toạ độ của điểm và của vectơ 1. Hệ toạ độ Trong không gian có ba trục toạ độ vuông góc với nhau đôi một và có định hướng Ba trục như vậy được gọi là hê toạ độ vuông góc trong không gian Điểm o gọi là gốc toạ độ - Trục hoành định hướng dương X Ox có vectơ đơn vị Hình 34 i l 0 0 - Trục tung định hướng dương y Oy có vectơ đơn vị y 0 1 0 - Trục cao định hướng dương z Oz có vectơ đơn vị k 0 0 1 - Các mặt phẳng xOy yOx xOz đôi một vuông góc với nhau được gọi là các mặt phảng toạ độ. Vì ĩ y k là các vectơ đơn vị trên trục mà các trục vuông góc nhau đôi một nên ta có I i I j Ikl 1 và i . j 0 i .k 0 j . k 0 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz còn được gọi là không gian Oxyz 2. Toạ độ một điếm Trong không gian Oxyz cho một điểm M tuỳ ý mỗi điểm M hoàn toàn xác định bởi vectơ OM Vì 3 vectơ i j k là 3 vectơ không đồng phảng nên có bộ 3 số duy nhất x y z sao cho OM X. i OM om2 ÕmỊ Hình 35 Ngược lại với x y z ta có điểm M duy nhất trong không gian thoả mãn OM X. ĩ Bộ ba số x y z gọi là toạ độ của điểm M đối với hệ trục Oxyz đã cho và kí hiệu là M x y z hoặc M x y z 3. Toạ độ của vectơ Trong không gian Oxyz cho vectơ u ta luôn có u - ar i a2. j a3 k Bộ ba sô a a2 a3 xác định duy nhất và gọi là toạ độ của vectơ u kí hiệu là u ap a2 a3 2. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ 1. Định lí. Trong không gian Oxyz cho các véc tơ a a a2 a3 b bp b2 b3 khi đó a a b a bp a2 b2 a3 b3 b k. a ka ka2 ka3 k a a2 a3 k là sô thực 2. Hệ quả a a b a b a2 b2 a b3. b õ 0 0 0 . c a và b cùng phương có một số k a kb a2 kb2 a3 kb . d Trong không gian Oxyz có A a a2 a3 và B bt b2 b3 thì AB b-a b2-a2 b3-a3 . 3. Tích vó hướng 1 Biểu .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.