tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7341-2:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7341-2:2004 với TCVN 7341-1:2004 đưa ra các mối nguy hiểm đối với các máy giặt và máy giặt-vắt thuộc tất cả các hình dạng (cấu hình) có dung tích hữu ích của lồng giặt lớn hơn 60 l. nội dung chi tiết. | .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.