tailieunhanh - Giáo trình Logic Toán: Phần 1

Phần 1 giáo trình gồm nội dung 5 bài học đầu tiên: Khái quát về logic, logic mệnh đề, logic tính toán, cài đặt minh họa, suy diễn logic và vị từ. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu. | Giáo trình Logic Toán MỤC LỤC BÀI 1 KHÁI QUÁT VỀ 1. Giới thiệu .3 2. Định nghĩa logic học .3 3. Sự hình thành và phát triển của logic học .3 4. Ứng dụng của logic học .4 5. Đôi nét về logic BÀI 2 LOGÍC MỆNH 1. Định nghĩa .10 2. Phân tích .10 3. Các phép toán logic cơ bản .11 Bảng chân 4. Công thức trong đại số logic .12 Công thức .12 Công thức tương đương .13 Các qui tắc thay thế .14 5. Hệ quả logic và tương đương logic .17 6. Công thức đối 7. Tính đầy đủ của một hệ các phép 7. Ứng dụng logic mệnh đề để vẽ mạch điện BÀI 3 LoỏíC tÍNh toán. . .24 1. Khái niệm .24 Dạng tuyển chuẩn .24 Dạng hội chuẩn .24 2. Số logic .25 Định nghĩa .25 Hàm logic .26 Tương đương logic .28 3. Thuật toán biểu diễn một công thức logic dưới dạng tuyển chuấn .28 4. Thuật toán biểu diễn một công thức logic dưới dạng hội chuấn .30 Bài 4 CÀI ĐẶT MIẩ H HỌA. .33 1. Thuật toán tính số logic của một công thức .33 2. Chương trình minh họa việc kiểm tra 2 công thức tương đương .39 BÀI 5 SUY DIỄẩ LOGIC VÀ VỊ 1. Giới thiệu .42 2. Định nghĩa qui tắc suy diễn .42 3. Kiểm tra một qui tắc suy diễn .44 4. Các qui tắc suy diễn cơ bản .45 5. Các ví dụ áp dụng trong suy luận và chứng 6. Định nghĩa vị từ và ví Định nghĩa .50 Các phép toán trên các vị Gv Trịnh Huy Hoàng Trang 1 SR r Giáo trình Logic Toán Qui tắc phủ định mệnh đề có lượng Một số qui tắc dùng trong suy luận .53 BÀI 6 Ị GỔỊ Ị Gữ 1. Tư duy lập trình và định nghĩa vấn đề trên 2. Các clause cách giải thích các vấn đề trên 3. Thực thi chương trình. - Đặt câu hỏi và nhận câu trả 4. Phép hợp nhất - Cơ chế tìm câu trả lời của Phép hợp Cơ chế tìm câu trả lời của 5. Sự quay lui - Khống chế số lượng lời giải -Vị từ nhát cắt và 6. Lập trình đệ quy với 7. Danh sách trên 8. Lập trình đệ quy với danh sách trên 9. Danh sách hai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.