tailieunhanh - Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 7 - Nguyễn Thị Vân Anh

Nội dung chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp trình bày về Khái niệm nguyên tắc phương pháp tính và hạch toán về thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ sở tính thuế, đối tượng chịu thuế TNDN hiện hành và thuế TNDN hoãn lại, phương pháp kết chuyển doanh thu, thu nhập và chi phí để xác định kết quả kinh doanh của một kỳ kế toán. | KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Mục tiêu Khái niệm nguyên tắc phương pháp tính và hạch toán về thuế thu nhập doanh nghiệp. t Cơ sở tính thuế đối tượng chịu thuế TNDN hiện hành và thuế TNDN hoãn lại. Phương pháp kết chuyển doanh thu thu nhập và chi phí để xác định kết quả kinh doanh của một kỳ kế toán. 2 . KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH _________________________ . Khái niệm Thuế thu nhập hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoặc thu hồi được tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện hành. - . Phương pháp tính - Thuế thu nhập hiện hành Thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN xThuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN