tailieunhanh - Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 8 - Nguyễn Thị Vân Anh

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp chương 8: Báo cáo tài chính giúp người sau khi tham khảo tài liệu này biết cách thiết lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. | ữhưong 8 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mục tiêu Biết thiết lập - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và - Thuyết minh báo cáo tài chính. 2 . MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH . Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ sáu 06 nguyên tắc a. Hoạt động liên tục b. Cơ sở dồn tích c. Nhất quán d. Trọng yếu và tập hợp e. Bù trừ f. Có thể so sánh.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.