tailieunhanh - Giáo trình Logic Toán: Phần 2

Giáo trình Logic Toán gồm 8 bài học. Phần 2 giáo trình gồm nội dung các bài học: Ngôn ngữ Prolog, logic mờ. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu. | Giáo trình Logic Toán BÀI 6 NGÔN NGỮ PROLOG 1. Tư duy lập trình và định nghĩa vấn đề trên Prolog Đối với Prolog một chương trình có thể hiểu như là các tri thức được người lập trình cung cấp cho hệ thống Prolog. Ị hờ vào các kiến thức được cung cấp hệ thống có thể trả lời được các câu hỏi được đặt ra và câu trả lời có thể đạt được nhờ cơ chế suy luận của hệ thống dựa trên những kiến thức được cung cấp ban đầu. Đơn vị kiến thức mà người lập trình cung cấp cho Prolog gọi là các vị từ predicate . Các vị từ dùng để biểu diễn các khái niệm mà người lập trình muốn hệ thống dùng để suy luận để đạt được các kiến thức khác mà mình mong muốn. về mặt kỹ thuật các predicate có thể được xem như các hàm nhưng giá trị trả về chỉ có thể là các giá trị luận lý - đúng hoặc sai. Và giá trị trả về này chỉ có thể sử dụng để suy luận Prolog không có cơ thế chồng chất hàm như các ngôn ngữ thủ tục khác chính điều này sẽ làm những người quen với việc lập trình thủ tục gặp khó khăn khi bước đầu lập trình với Prolog. Công việc đầu tiên khi lập trình trên Prolog là định nghĩa các vị từ - các khái niệm mà mình cần cung cấp cho chương trình. Xét các ví dụ sau VD1 Dữ kiện ban đầu Mọi người đều phải chết. Socrates là người. Yêu cầu Chúng ta muốn hệ thống phải có khả năng suy luận và trả lời được các vấn đề liên quan đến các khái niệm trên ai là người ai không là người ai phải chết ai không phải chết. Ở đây chúng ta có một sự suy luận thông minh đặc trưng cho sức mạnh của Prolog hệ thống sẽ tự động suy luận rằng Socrates phải chết điều không được cung cấp ban đầu . Để biểu diễn các vấn đề trên bằng ngôn ngữ Prolog chúng ta cần phải xác định cần phải biểu diễn những khái niệm gì. Trong vấn đề này chúng ta có hai khái niệm cần biểu diễn một thực thể nào đó có thể là người hoặc không và một thực thể nào đó có thể chết. Ị hư vậy chúng ta biểu diễn vấn đề đầu tiên bằng ngôn ngữ Prolog như sau nguoi symbol Symbol là một kiểu dữ liệu đặc biệt của Prolog dùng để biểu diễn cho một thực thể một khái niệm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.