tailieunhanh - Ebook Kiến thức cơ bản và bài tập Ngữ văn 12 (toàn tập): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kiến thức cơ bản và bài tập Ngữ văn 12 (toàn tập)", phần 2 giới thiệu các bài tập thực hành bao gồm: Bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận (văn, tiếng Việt, làm văn), một số bài văn tham khảo, một số đề tổng hợp cuối năm. Mời các bạn tham khảo. | PHẦN II BÀI TẬP THỰC HÀNH A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÃN 1. Trong cách viết Chù tịch Hổ Chí Minh quan tâm đên điểu gì trước tỉên trong bốn điêu Người tự đề ra cho mình A. Viêt đê làm gì B. Viết cái gì c. Viết thê nào D. Viết cho ai 2. Nhân định nào nói lên đúng nhất và đầy đủ nhất phong cách nghệ thuật cùa Hổ Chí Minh A. Phong cách nghệ thuât Hổ Chí Minh độc đáo mà đa dạng. B. ở mổi thê loại văn học Hổ Chí Minh đểu tạo được những nét phong cách riêng độc đáo và hấp dẫn. c. Trong vân chính luân truyện kí hay thơ ca phong cách nghệ thuật cùa Hổ Chí Minh đêu hết sức phong phú đa dạng mà thống nhất. D. Nhìn chung trong văn chính luận truyện kí hay thơ ca phong cách nghé thuật của Hồ Chí Minh đểu hết sức phong phú đa dạng mà thống nhất. Đó là cách viết ngắn gọn trong sáng giản dị sử dụng linh hoạt các thù pháp và bút pháp nghệ thuật khác nhau nhằm thê hiên một cách nhuần nhị và .sâu sắc nhất tư tưởng cùa người cầm bút. 3. Viết Tuyên ngôn Độc lập Chú tịch Hổ Chí Minh hướng tới những đôi tượng nào A. Đổng bào trong nước. B. Nhân loại tiến bô. C. Những lực lượng thù địch và cơ hội quốc tê đang mang dã tâm một lẩn nữa nô dịch đất nước ta. Chủ yếu là thực dân Pháp và đê quốc Mĩ . D. Tất cả các đối tượng trên 4. Nhận định nào khái quát đúng và đầy đủ giá trị bản Tuyên ngón Dộc lập của Chủ tịch Hổ Chí Minh A. Tuyên ngôn Đội lập là một văn kiên lịch sừ vô giá một bản án chê độ thực dân Pháp B. Tuyên ngôn Dộc lập là một áng văn chính luân xuất sắc một mảu mực về nghê thuật lập luân. c. Tuyên ngớn Dộc lập là một văn kiên lịch sừ vô giá một tác phẩm chính luận xuất sắc một áng vãn tâm huyết cùa Chủ tịch Hổ Chí Minh. D. Tuyên ngồn Độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá một áng văn chính luận xuất sắc. 5. Bài nghị luận Nguyễn Dinh Chiểu ngôi sao sáng trong vãn nghệ cùa dân cùa Phạm Vân Đồng không khó khan mà trái lại có sức hấp dẫn lôi cuốn. Vì sao Tim câu trả lời đúng nhât và đây đú nhất trong các câu dưới đây. 51 A. Tác giả có cách nhìn đúng đắn mới mẻ có ý nghĩa phương pháp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.