tailieunhanh - Đề thi hết môn Toán 1 - ĐH Kinh tế Kỹ thuật CN

Mời các bạn tham khảo Đề thi hết môn Toán 1 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. | Bé c«ng th­¬ng Tr­êng §H Kinh tÕ Kü thuËt CN (Ca 7g30’) §Ò thi hÕt m«n TOÁN 1 Líp: §¹i häc H×nh thøc thi: viÕt Thêi gian: 90 phót §Ò sè: 17 Câu 1: (3 điểm) 1) Tìm giới hạn =-1/12 2) Tìm tiệm cận của hàm số Câu 2: (2 điểm) 1) Chứng minh bất đẳng thức sau đúng với mọi x ≥ 0 2) Dùng vi phân tính gần đúng biểu thức Câu 3: (2 điểm) Giải phương trình vi phân (KQ: (y/x)arctg(y/x)=lnC(x2 + y2)1/2 Câu 4: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính độ dài cung của đường cong y = lncosx với 0 ≤ x ≤ a < /2 Câu 5: (1 điểm) Cho . Tính: dZ(1, 0); A = (x + y)Z’x – ( x – y)Z’y ; B = Z”xx + Z”yy; d2Z(1, 0). Chú ý: Thí sinh nộp lại đề thi. DuyÖt Hµ néi, ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2011 Ng­êi ghÐp ®Ò Bé c«ng th­¬ng Tr­êng §H Kinh tÕ Kü thuËt CN (Ca 7g30’) §Ò thi hÕt m«n TOÁN 1 Líp: §¹i häc H×nh thøc thi: viÕt Thêi gian: 90 phót §Ò sè: 12 Câu 1: (3 điểm) 1) Tìm giới hạn = 4/3 2) Tìm tiệm cận của hàm số Câu 2: (2 điểm) 1) Chứng minh bất đẳng thức sau đúng với mọi x ≥ 0 2) Dùng vi phân tính gần đúng biểu thức Câu 3: (2 điểm) Giải phương trình vi phân y’ = (y/x) + cos(y/x) KQ: 1 + sin(y/x) = Cxcos(y/x) Câu 4: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính độ dài cung của đường cong y = (1/4)x2 – (1/2)lnx với 1 ≤ x ≤ e Câu 5: (1 điểm) Cho Z = e x + (x – y). Tính dZ(0, 0); A = Z. Z”xx – Z’2x – ”yy + Z’2y và d2Z(0, 0). Chú ý: Thí sinh nộp lại đề thi. DuyÖt Hµ néi, ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2011 Ng­êi ghÐp ®Ò Bé c«ng th­¬ng Tr­êng §H Kinh tÕ Kü thuËt CN (Ca 9g30’) §Ò thi hÕt m«n TOÁN 1 Líp: §¹i häc H×nh thøc thi: viÕt Thêi gian: 90 phót §Ò sè: 13 Câu 1: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính tích phân Câu 2: (3 điểm) 1) Tìm giới hạn 2) Xét xem hàm số sau có liên tục với mọi x không? Câu 3: (2 điểm) 1) Tìm cực trị của hàm số z = x3 + y3 – 15xy 2) Cho hàm số . Tìm miền xác định và tính Câu 4: (2 điểm) Giải phương trình vi phân y’cos2x + y = tgx với điều kiện ban đầu y(0) = 0. Câu 5: (1 điểm) Cho hàm số f(x) = (x3 + 1) e3x. Tính f(10)(x). Chú ý: Thí sinh nộp lại đề thi. DuyÖt Hµ néi, ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2011 Ng­êi ghÐp ®Ò Bé c«ng th­¬ng Tr­êng §H Kinh tÕ Kü thuËt CN (Ca 9g30’) §Ò thi hÕt m«n TOÁN 1 Líp: §¹i häc H×nh thøc thi: viÕt Thêi gian: 90 phót §Ò sè: 08 Câu 1: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính tích ph Câu 2: (3 điểm) 1) Tìm giới hạn 2) Xét xem hàm số sau có liên tục với mọi x không? Câu 3: (2 điểm) 1) Tìm cực trị của hàm số z = x3 + y3 + 15xy 2) Cho hàm số y = f(x2), f khả vi cấp 2. Tìm d2y. Câu 4: (2 điểm) Giải phương trình vi phân Câu 5: (1 điểm) Cho f(x) = (x2 + 1)sinx. Tính f(20)(x). Chú ý: Thí sinh nộp lại đề thi. DuyÖt Hµ néi, ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2011 Ng­êi ghÐp ®Ò

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.