tailieunhanh - Bài giảng Chương 5: Tuyển chọn nhân sự

Mục tiêu của bài giảng là giải thích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến tiến trình tuyển chọn như thế nào; mô tả tiến trình tuyển chọn nhân viên; trình bày kỹ thuật, vai trò và tầm quan trọng của phương pháp trắc nghiệm, phương pháp phỏng vấn; nắm được các yếu tố cơ bản khi xin việc làm và thành công khi được phỏng vấn. . | Chương VI TUYỂN CHỌN NHÂN Sự Tại sao tuyển chọn cẩn thận lại quan trọng Kết quả thực hiện công việc Chi phí tuyển dụng 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 6-2 Mục tiêu 1. Giải thích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến tiến trình tuyển chọn như thế nào 2. Mô tả tiến trình tuyển chọn nhân viên 3. Trình bày kỹ thuật vai trò và tầm quan trọng của phương pháp trắc nghiệm phương pháp phỏng vấn 4. Nắm được các yếu tố cơ bản khi xin việc làm và thành công khi được phỏng vấn 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.