tailieunhanh - Bài giảng Chương 4: Tuyển mộ nhân viên

Mục tiêu của bài giảng là mô tả các chiến lược tuyển mộ dựa trên thông tin phân tích công việc và hoạch định nhân sự như thế nào, mô tả tiến trình tuyển mộ, mô tả những yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến quá trình tuyển mộ, giải thích các phương pháp tuyển mộ từ nguồn bên trong và bên ngoài công ty. Mời các bạn tham khảo. | Chương IV Tuyển mộ nhân viên Mục tiêu 1. Mô tả các chiến lược tuyển mộ dựa trên thông tin phân tích công việc và hoạch định nhân sự như thế nào 2. Mô tả tiến trình tuyển mộ 3. Mô tả những yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến quá trình tuyển mộ 4. Giải thích các phương pháp tuyển mộ từ nguồn bên trong và bên ngoài công ty 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. 5-2 MOAT CHỒÙC DANH PHAŨI BOÂ NHIEAM M oẩt chôùc danh saun coù bò troáng M oẩt chôùc danh môùi nôôic taío ra 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.