tailieunhanh - Đề thi hết môn Toán 1 - ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Đề thi hết môn Toán 1 sau đây. Tham khảo đề thi để củng cố kiến thức được học. Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả. | Bé c«ng th­¬ng Tr­êng §H Kinh tÕ Kü thuËt CN (Ca 7g30’) §Ò thi hÕt m«n TOÁN 1 Líp: §¹i häc H×nh thøc thi: viÕt Thêi gian: 90 phót §Ò sè: 07 Câu 1: (2 điểm) Giải phương trình vi phân y’ + y/x = x 4 Câu 2: (3 điểm) 1) Cho hàm số z = xe y + ye x. Hãy tính biểu thức 2) Cho hàm số z được xác định bởi Tính d2z Câu 3: (2 điểm) 1) Cho hàm số Tính f ’(1) 2) Tính giới hạn Câu 4: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính tích phân Câu 5: (1 điểm) Cho . Tính y (2008)(0) và y (2009)(0) DuyÖt Hµ néi, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2010 Ng­êi ghÐp ®Ò Bé c«ng th­¬ng Tr­êng §H Kinh tÕ Kü thuËt CN (Ca 7g30’) §Ò thi hÕt m«n TOÁN 1 Líp: §¹i häc H×nh thøc thi: viÕt Thêi gian: 90 phót §Ò sè: 04 Câu 1: (2 điểm) Giải phương trình vi phân y’ + xy = x 3 Câu 2: (3 điểm) 1) Cho . Chứng minh rằng: 2) Cho hàm số z được xác định bởi z3 – 3xyz = a3. Tính d 2z. Câu 3: (2 điểm) 1) Cho hàm số Tính f ’(1) và f ’(2) 2) Tính giới hạn Câu 4: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính tích phân Câu 5: (1 điểm) Cho . Tính y (2008)( ) và y (2009)( ) DuyÖt Hµ néi, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2010 Ng­êi ghÐp ®Ò Bé c«ng th­¬ng Tr­êng §H Kinh tÕ Kü thuËt CN (Ca 9g30’) §Ò thi hÕt m«n TOÁN 1 Líp: §¹i häc H×nh thøc thi: viÕt Thêi gian: 90 phót §Ò sè: 03 Câu 1: (3 điểm) 1) Tìm cực trị của hàm số z = x 4 + y 4 – 2x 2 + 4xy – 2y 2 2) Cho hàm số . Hãy tính biểu thức Câu 2: (2 điểm) Giải phương trình vi phân xy’ – y = Câu 3: (2 điểm) 1) Cho hàm số xác định bởi tham số trong đó t là tham số Tính 2) Tính giới hạn Câu 4: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính độ dài cung với a ≤ x ≤ b và 0 < a < b. Câu 5: (1 điểm) Tính tích phân suy rộng và kết luận về sự hội tụ của tích phân DuyÖt Hµ néi, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2010 Ng­êi ghÐp ®Ò Bé c«ng th­¬ng Tr­êng §H Kinh tÕ Kü thuËt CN (Ca 9g30’) §Ò thi hÕt m«n TOÁN 1 Líp: §¹i häc H×nh thøc thi: viÕt Thêi gian: 90 phót §Ò sè: 06 Câu 1: (3 điểm) 1) Tìm cực trị của hàm số z = 2x 4 + y 4 – 4x 2 – 4y 2) Cho hàm số . Hãy tính biểu thức Câu 2: (2 điểm) Giải phương trình vi phân Câu 3: (2 điểm) 1) Cho hàm số xác định bởi tham số trong đó t là tham số Tính 2) Tính giới hạn Câu 4: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính độ dài cung với 1 ≤ x ≤ e. Câu 5: (1 điểm) Tính tích phân suy rộng và kết luận về sự hội tụ của tích phân DuyÖt Hµ néi, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2010 Ng­êi ghÐp ®Ò

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    257    0    02-03-2024
4    244    0    02-03-2024
11    255    0    02-03-2024
44    174    0    02-03-2024
10    145    0    02-03-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.