tailieunhanh - Ebook Đồ gá gia công cơ khí: Phần 2

Phần 2 cuốn sách gồm nội dung chương 6 trở đi, gồm có: Các cơ cấu khác của đồ gá gia công, trình tự thiết kế đồ gá chuyên dùng gia công cắt gọt, đồ gá kiểm tra, đồ gá lắp ráp, dụng cụ phụ, khái niệm và phân loại cấp phôi tự động, hệ thống cấp phôi tự động. Mời bạn đọc tham khảo. | Chương 6 CAC Cơ CÁU KHAC CUA Đồ GA GIA CÔNG Ngoài các cơ cáu định vị kẹp chặt định tâm cơ cáu phong đại lực kẹp cơ cáu sinh lực. tuy thẹo loại già công đồ gà già công con cán các cơ cáu khác nhự cơ cáu dán hựơng cơ cáu gà dào cơ cáu chẹp hình cơ cáu phán đô thán đô gà . Nhựng cơ cáu này co loài rát đơn giàn nhựng thiếu chung sẹ ành hựơng đen đô chính xàc già công đô nhàm bế mặt nặng suát lào đông cựơng đô lào đông. Sàu đáy tà nghiến cựu tựng loài cơ cáu noi trến. 6-1. Cơ cấu dẫn hương và kiểm tra vị trí cua dung cu cắt. Cơ cáu dán hựơng và kiếm trà vị trí củà dung cu cặt là môt bô phán quàn trong củà đô gà già công cặt got. Cơ cáu dán hựơng dung cu cặt bàc dán hựơng co tàc dung xàc định trực tiếp vị trí củà dung cu cặt đông thơi náng cào đô cựng vựng củà no trong quà trình già công đàm bào hựơng tiến dào chính xàc giàm sài sô già công. Cơ cáu kiếm trà vị trí củà dung cặt chỉ nhặm xàc định đung vị trí củà dung cu cặt trựơc khi già công ví du cơ cáu so dào phày dựơng chỉnh dào bào và xoc . Noi chung nếu dung cu cặt đu đô cựng vựng thì vị trí củà no đựơc điếu chỉnh ngoài phàm vi gà đặt phôi thông quà cơ cáu so dào nhự trến đô gà tiến phày bào xoc chuôt mặt ngoài . Nếu dung cu cặt kẹm cựng vựng nhự khoàn khoẹt doà cán co cơ cáu dán hựơng dung cu cặt nhặm đàm bào đô cựng vựng cán thiết củà no trong quà trình già công. 6-1-1. Bạc dẫn. Càc loài bàc dán dung khi già công lô khoàn khoẹt doà trến càc loài mày khoàn mày doà co tàc dung dán hựơng trực tiếp dung cu cặt. Bàc dán hựơng đựơc lặp trực tiếp trến phiến dán tám dán hựơng . Tám dán hựơng lặp ghẹp vơi thán đô gà già công cặt got. Tuy thẹo yếu cáu già công ngựơi tà co thế sự dung càc loài bàc dán sàu a. Bạc dẫn cô định. Loài bàc này thựơng đựơc dung trong dàng sàn xuát đơn chiếc loàt nho và chỉ quà môt nguyến công vơi môt bựơc công nghế hoặc ơ nguyến công gôm nhiều bựơc công nghế khoàn khoẹt doà mà sàu môi bựơc công nghế phài thày phiến dán co lặp bàc cô định phiến dán thào rơi . Vế kết cáu bàc gôm hài loài là bàc trơn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.